Анотація дисципліни «Міжнародні економічні відносини»

Мета вивчення дисципліни – формування системи знань з міжнародних економічних відносин, умов, форм, методів і основного інструментарію міжнародної економічної діяльності

Завдання дисципліни полягають у вивченні сутності й тенденцій інтернаціоналізації економіки, форм, методів, суб’єктів і рівнів міжнародної економічної діяльності, принципів і середовища її розвитку, практики здійснення і механізмів регулювання; набуття вмінь аналізувати й оцінювати світо господарські явища і процеси у контексті національних інтересів України.

Предметом курсу «Міжнародні економічні відносини» є система мікро та макроекономічних відносин,що виходять за національні межі в процесі інтернаціоналізаціі та глобалізаціі.

Тема 1. Система міжнародних економічних відносин. 

Тема 2. Середовище та особливості сучасного етапу розвитку міжнародних економічних відносин.

Тема 3. Класичні теорії міжнародної торгівлі.

Тема 4. Сучасна міжнародна торгівля товарами

Тема 6. Міжнародна міграція робочої сили

Тема 7. Міжнародний ринок капіталів.

Тема 8. Світова валютна система

Тема 9. Платіжний баланс

Тема 10. Сутність та особливості міжнародної економічної інтеграції

Обсяг дисципліни: 5,5 кредити ЄКТС. Всього 165 годин, з них лекції 54 години; практичні 36 годин.

Викладач: к.е.н., доц. Дячун Ольга Дмитрівна


Анотація дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність»

 Мета: отримання студентами знань з об’єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності підприємств (ЗЕД) підприємства, а також набуття навичок їх практичного застосування.

Завдання: розуміння сутності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, цілей, мотивів і передумов її виникнення, правового і економічного середовища розвитку; вивчення видів та форм ЗЕД підприємства; усвідомлення економічної природи комерційних операцій на зовнішніх ринках; вивчення принципів укладання та використання угод; проведення економічного аналізу ЗЕД підприємства, визначення її ефективності.

Предметом вивчення дисципліни є систематичний процес формування у студентів цілісної уяви про процеси у сфері ЗЕД.

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки

Тема 2. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Тема 3. Системи регулювання ЗЕД в Україні.

Тема 4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Тема 5. Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 6. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 7. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Тема 8. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування ЗЕД.

Тема 9. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки

Тема 10. Ціноутворення у ЗЕД підприємства.

Тема 11. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку

Тема 12. Компенсаційна торгівля у сфері ЗЕД.

Тема 13. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів

Тема 14. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Тема 15. Ризики у ЗЕД та їх страхування.

Тема 16. Транспортне обслуговування у ЗЕД.

Тема 17. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічних зон.

Обсяг дисципліни: 5,5 кредитів ЄКТС. Всього 165 годин, з них лекції 54 години; практичні 36 годин.

Викладач: к.е.н., доц. Хрупович Світлана Євгенівна.


Анотація дисципліни «Міжнародна економіка»

Мета вивчення дисципліни – формування системи знань з міжнародної економіки, умов, форм, методів і основного інструментарію міжнародної економічної діяльності

Завдання дисципліни полягають у вивченні сутності й тенденцій інтернаціоналізації економіки, форм, методів, суб’єктів і рівнів міжнародної економічної діяльності, принципів і середовища її розвитку, практики здійснення і механізмів регулювання; набуття вмінь аналізувати й оцінювати світогосподарські явища і процеси у контексті національних інтересів України.

Предмет курсу: система мікро- та макроекономічних взаємовідносин, що виходять за національні межі у процесі інтернаціоналізації та глобалізації.

В програму увійшли такі теми, як:

 1. Інтернаціоналізація економічного розвитку
 2. Середовище міжнародної економічної діяльності
 3. Міжнародна економічна інтеграція
 4. Глобалізація та економічний розвиток
 5. Міжнародна економічна політика України
 6. Міжнародна торгівля
 7. Міжнародні інвестиції
 8. Міжнародний кредит
 9. Міжнародна трудова міграція
 10. Міжнародна передача технологій
 11. Світова валютна система
 12. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс
 13. Міжнародний бізнес

Обсяг дисципліни: 5,5 кредитів ЄКТС. Всього 165 годин, з них лекції 54 години; практичні 36 годин.

Викладач: к.е.н., доц. Кудлак Віталій Ярославович


Анотація дисципліни «Політологія»

 Метою вивчення політології є: формування у студентів системи логічно завершених базових знань про політику та засвоєння понятійно-категоріального апарату науки про політику.

Завдання: вироблення у студентів вміння бачити в політиці не тільки конфліктний аспект, але й інтегративний засіб узгодження різних інтересів, утвердження громадянського миру, соціальної та національної злагоди; вироблення вміння адекватно орієнтуватись у політичних подіях, явищах і процесах, бачити логіку і закономірності політичного життя, розпізнавати його тенденції; формування вміння виробляти і відстоювати свою життєву позицію, давати раціональну і об’єктивну оцінку соціального важливій політичній інформації, діям і вчинкам політичних лідерів, партій та інших суб’єктів політики з позицій загальнонаціональних інтересів; сприяння підвищенню рівня політичної свідомості і політичної культури та вмінню застосовувати набуті знання у своїй професійній та громадській діяльності.

Предметом пропонованої навчальної дисципліни є політичне життя суспільства, закономірності його функціонування, політичні процеси та об’єктно-суб’єктні аспекти політики.

Зміст дисципліни: політика як соціальне явище та політичний процес.

Обсяг дисципліни: 4 кредити ЄКТС. Всього 120 годин, з них лекції 32 години; практичні 32 години.

Викладацький склад:

д.філос.н., професор Ніконенко Василь Миколайович

к.і.н., ст. викладач Потіха Оксана Богданівна

ас.Габрусєва Наталія Валеріївна


Анотація дисципліни “Державне та регіональне управління”

 Мета: формування сучасного управлінського мислення і спеціальних знань у галузі державного управління на національному й регіональному рівнях та формування первинних практичних умінь виконання типових функцій державних службовців органів державної влади і місцевого самоврядування

Завдання: вивчення сутності і змісту державного та регіонального управління як різновиду соціального управління; вивчення системи державної влади в Україні, відповідно до Конституції та законодавчих актів; вивчення принципів, функцій, методів державного і регіонального управління; управління в окремих сферах суспільного життя; виявлення особливостей та сучасної практики менеджменту органів державної влади і місцевого самоврядування, оцінювання їх ефективності; освоєння первинних знань і вмінь діяльності державного службовця та організації його праці.

Предмет вивчення дисципліни «Державне та регіональне управління – теорія і практика адміністративної, виконавчо-розпорядницької діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

Тема 1. Державне управління як системне суспільне явище.

Тема 2. Державна влада та державне управління.

Тема 3. Цілі, “дерево цілей”, принципи, функції, методи державного    управління.

Тема 4. Роль різних гілок влади в процесі державного управління. Державний контроль (за гілками влади).

Тема 5. Державне управління в окремих сферах суспільного життя. Ефективність державного управління.

Тема 6. Система органів державної (виконавчої) влади в Україні: роль в управлінні та конституційні засади функціонування.

Тема 7. Центральні органи державної виконавчої влада в Україні.

Тема 8. Державне управління на регіональному рівні.

Тема 9. Територіальна організація влади у . Місцеве самоврядування та його роль у державному управлінні.

Тема 10. Взаємодія та відносини центральних і регіональних органів влади.

Тема 11. Внутрішня організація та менеджмент органу державної влади.

Тема 12. Державна служба в Україні.

Тема 13. Функціональний аналіз і контролінг діяльності органу державної влади.

Тема 14. Зарубіжний досвід державного управління та його використання у вітчизняній практиці.

Обсяг дисципліни: 4 кредити ЄКТС. Всього 120 годин, з них лекції 32 години; практичні 32 години.

Викладач: д.держ.упр., професор Рудакевич Марія Іванівна


Анотація дисципліни «Логіка»

 Мета: Навчальна програма дисципліни «Логіка» розраховує на те, щоб ввести студентів в світ основних принципів і операцій людського мислення сучасного європейця, які вивчаються формальною логікою. Засвоєння курсу формальної логіки базується на вивченні елементів логіки висловлювань, логіки доказу. Крім викладення теоретичних проблем формування європейської логіки пізнання і перетворення світу, програма передбачає розв’язання серії практичних завдань. Засвоєння даної програми сприятиме розвитку логіки пізнання у студентів, виробленню у них навичок послідовного і аргументованого технічного мислення.

Завдання: 1. Сформувати у студентів уявлення про рівень розвитку наукових знань щодо логічності сучасного мислення людини; 2. Виробити навички та уміння практичного застосування теоретичних знань культури логічного мислення в управлінській діяльності менеджера, керівника виробничого підрозділу.

Предмет: Логічна культура мислення людини в контексті практичної діяльності управлінця.

Зміст: Логіка як наука про закони і форми правильного мислення. Мислення як предмет формальної логіки. Поняття логічної форми (структури) думки. Конкретний зміст і структура думки. Основні форми мислення: поняття, судження, умовивід.

Поняття логічного закону. Закон як логічно необхідний зв’язок між думками. Форми і закони мислення як засоби відображення об’єктивного світу. Істинність і формальна правильність судження. Основні закони логіки. Виконання законів логіки — необхідна умова досягнення істини в процесі пізнання, у тому числі соціального пізнання та управління.

Структура логіки. Співвідношення формальної та діалектичної логіки. Некласичні логіки. Логіка й інші науки мислення (філософія, психологія, граматика, семантика, математика, соціологія, інформатика, кібернетика тощо). Роль логіки у підвищенні культури мислення. Логіка — раціональна основа процесу навчання, зокрема студентів економічного та юридичного профілів.

 Обсяг дисципліни: 4 кредити ЄКТС. Всього 120 годин, з них лекції 32 години; практичні 32 години.

Викладацький склад:

д.філос.н., доцент Довгань Анатолій Олексійович

ас. Габрусєва Наталія Валеріївна.


Анотація дисципліни «Інноваційний менеджмент»

Метою вивчення дисципліни є оволодіння сучасними теоретичними основами та практичними навичками організації управління інноваційними процесами.

Основними завданнями, що мають бути вирішенні в процесі викладення дисципліни, є теоретична та практична підготовка студентів з питань: регулювання і стимулювання інноваційної діяльності підприємства; розробки системи фінансування інноваційних процесів; методів управління інноваційним розвитком організації; розробки інноваційних проектів; оцінки ефективності інноваційної діяльності організацій; теоретичних основ управління інноваційним розвитком; організаційних форм інноваційної діяльності; основних показників економічної ефективності інноваційних проектів.

Предметом вивчення дисципліни є напрями інноваційної діяльності організацій.

Тема 1. Вступ в інноваційний менеджмент. Основні поняття інноваційного менеджменту: інновація, інноваційний процес

Тема 2. Теоретичні основи управління інноваційним розвитком.

Тема 3. Перспективи інноваційного розвитку світового суспільства

Тема 4. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності

Тема 5. Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності

Тема 6. Інноваційна стратегія розвитку підприємства

Тема 7. Інноваційний проект: сутність та етапи підготовки

Тема 8. Критерії оцінки економічної ефективності інновацій

Тема 9. Управління ризиками інноваційних проектів та методи його зниження

Тема 10. Формування інноваційної культури підприємства.

Тема 11. Основні організаційні структури на ринку інноваційних послуг

Тема 12. Науково-технічне співробітництво: конкуренція та кооперація в галузі сучасних інноваційних технологій

Тема 13. Державне управління інноваційною діяльністю

Обсяг дисципліни: 3 кредити ЄКТС. Всього 90 годин, з них лекції 24 години; практичні 24 години.

Викладач: к.е.н., доц. Радинський Сергій Віталійович


Анотація дисципліни «Діагностика фінансового стану»

 Метою вивчення дисципліни «Діагностика фінансового стану» є опанування студентами теоретичних основ його проведення та формування системи фундаментальних компетентностей з аналітичної роботи в сфері фінансової діяльності.

Завдання дисципліни: вивчення інформаційної бази проведення та напрямків здійснення фінансово-аналітичної діяльності,формування здатності до проведення аналізу складу та ефективності використання економічних та фінансових ресурсів підприємства; формування здатності до проведення оцінки фінансового стану підприємства; вміння визначати рівень кредитоспроможності позичальника; відпрацювання варіантів надання аналітичних висновків, отриманих в процесі аналізу, формування здатності до визначення впливу фінансово-економічних чинників на діяльність підприємства, формування здатності до виявлення резервів підвищення ефективності діяльності та зростання фінансових результатів підприємства.

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні основи та методичні підходів до проведення фінансово-аналітичних розрахунків та формування аналітичних висновків щодо фінансового стану та результатів діяльності суб’єкта господарювання.

Тема №1. Теоретичні основи фінансового аналізу

Тема №2. Інформаційне забезпечення діагностики фінансового стану

Тема №3. Аналіз майна підприємства

Тема №4. Аналіз джерел формування капіталу підприємства

Тема № 5 Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства

Тема № 6 Аналіз фінансової стійкості підприємства

Тема № 7 Аналіз грошових потоків

Тема № 8 Аналіз ділової активності підприємства

Тема № 9 Аналіз прибутковості та рентабельності

Тема № 10Аналіз кредитоспроможності підприємства

Тема №11 Аналіз інвестиційної привабливості підприємства

Тема № 12 Прогнозування фінансового стану підприємства

Обсяг дисципліни: 4 кредити ЄКТС. Всього 120 годин, з них лекції 36 годин; практичні 24 години.

Викладач: к.е.н., доц. Радинський Сергій Віталійович


Анотація дисципліни «Консолідація фінансової звітності»

 Метою викладання навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» є надання студентам у відповідності з програмою та робочим планом основних питань організації та методології формування консолідованої фінансової звітності суб’єктів господарювання і можливість їх використання в практичній фаховій діяльності, а також формування у студентів цілісної системи теоретичних знань з курсу; систематизація наявних теоретичних матеріалів, узагальнення нормативно-розпорядчих документів з організації та методики консолідації фінансової звітності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Консолідація фінансової звітності» є вивчення методів і організації ведення консолідованого обліку, формування та аналіз консолідованої звітності з використанням прогресивних форм, міжнародних та національних стандартів.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок для узагальнення обліку та формування звітності об’єднань підприємств у вигляді консолідованої фінансової звітності на основі вимог та принципів нормативних документів з організації та методики обліку, МСФЗ, НП(С)БО, аналізу показників консолідованих фінансових звітів.

Тема 1. Сутність і види об’єднання підприємств та консолідації звітності

Тема 2. Концептуальні засади обліку та консолідації звітності групи підприємств

Тема 3. Методи консолідації фінансових звітів

Тема 4. Облік операцій в материнському і дочірніх підприємствах

Тема 5. Процедури і методика складання консолідованої звітності на дату створення групи підприємств

Тема 6. Технологія складання окремих форм консолідованих звітів

Тема 7. Особливості аналізу показників консолідованої фінансової звітності

Обсяг дисципліни: 4 кредити ЄКТС. Всього 120 годин, з них лекції 36 годин; практичні 24 години.

Викладач: к.е.н., доц. Радинський Сергій Віталійович


Анотація дисципліни «Фінансова аналітика та обчислення»

 Метою дисципліни «Фінансова аналітика та обчислення» є формування професійних компетентностей на підставі теоретичних знань та практичних навичок щодо аналізу і прогнозування кон’юнктури фінансового ринку та окремих його сегментів, визначення привабливих фінансових інструментів та формування оптимальних портфелів цінних паперів.

Основними завданнями є: узагальнення інформації, щодо поняття та ролі фінансового ринку в розвитку економіки; вивчення методів фінансових розрахунків щодо інструментів фінансового ринку; дослідження ринків цінних паперів та похідних фінансових інструментів; узагальнення та аналіз методичних принципів статистичного дослідження грошового ринку; проведення оцінки ризиків фінансового ринку для відповідного прийняття управлінських рішень; дослідження ринків кредитних ресурсів та банківських послуг.

Предметом вивчення дисципліни є систематичний процес формування у студентів цілісної уяви про процеси у сфері розвитку кон’юнктури фінансового ринку та окремих його сегментів, визначення привабливих фінансових інструментів та формування оптимальних портфелів цінних паперів.

Тема 1 Поняття та роль фінансового ринку в розвитку економіки

Тема 2 Методи фінансових розрахунків в аспекті вивчення інструментів фінансового ринку

Тема 3 Дослідження ринків цінних паперів

Тема 4 Дослідження похідних фінансових інструментів

Тема 5 Аналіз методичних аспектів статистичного дослідження грошового ринку

Тема 6 Оцінка ризиків на фінансовому ринку для прийняття управлінських рішень

Тема 7 Дослідження кредитних ресурсів на банківському ринку

Тема 8 Дослідження різновидів банківських послуг

Тема 9 Розгляд стану та тенденцій розвитку фінансового ринку в Україні

Обсяг дисципліни: 4 кредити ЄКТС. Всього 120 годин, з них лекції 36 годин; практичні 24 години.

Викладач: к.е.н., доц. Радинський Сергій Віталійович


Анотація дисципліни «Юридичне забезпечення банківської діяльності»

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей щодо поняття та сутності правового регулювання банківської діяльності.

Для досягнення зазначеної мети вирішуються такі завдання: засвоєння основних положень теорії та практики правового регулювання банківської діяльності; використання одержаних знань для забезпечення успішної професійної діяльності.

Об’єктом навчальної дисципліни є правовідносини, що виникають у процесі організації і здійснення банківської діяльності.

Предметом навчальної дисципліни є суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення банківської діяльності, зокрема відносини, що регулюють принципи організації та діяльності банків і порядок надання ними банківських послуг.

Зміст дисципліни

Тема 1. Предмет, метод та система банківського права

Тема 2. Джерела банківського права

Тема 3. Правове положення Національного банку України

Тема 4. Правове положення комерційних банків

Тема 5. Порядок створення та реєстрація комерційних банків

Тема 6. Порядок ліцензування комерційних банків

Тема 7. Правові засади відкриття та обслуговування банківських рахунків

Тема 8. Правове регулювання розрахункових відносин

Тема 9. Правове регулювання кредитних відносин

Тема 10. Юридична природа кредитного договору

 Обсяг дисципліни: 3 кредити ЄКТС. Всього 90 годин, з них лекції 24 години; практичні 24 години.

Викладач: к.е.н., доц. Хрупович Світлана Євгенівна.


Анотація дисципліни «Юридичне забезпечення страхової діяльності»

Метою навчальної дисципліни є  надання знань щодо господарських правовідносин у страхуванні, правового статусу суб’єктів страхування, господарських договорів страхування; набуття навичок роботи зі страховими документами

Об’єктом навчальної дисципліни є правовідносини, що виникають у процесі організації і здійснення діяльності із страхування.

Предметом навчальної дисципліни є суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення страхової діяльності, зокрема відносини, що регулюють принципи організації та діяльності страхових компаній і порядок надання ними послуг страхування.

Зміст дисципліни

Тема 1. Загально-правова характеристика страхування

Тема 2. Страхові правовідносини

Тема 3. Державне регулювання страхової діяльності

Тема 4. Договір страхування

Тема 5. Правове регулювання особистого страхування

Тема 6. Правове регулювання майнового страхування і страхування відповідальності.

Тема 7. Правове регулювання окремих видів страхування

Тема 8. Правове регулювання перестрахування.

Тема 9. Умови забезпечення платоспроможності страховиків

Тема 10. Правове регулювання страхової діяльності в зарубіжних країнах.

Обсяг дисципліни: 3 кредити ЄКТС. Всього 90 годин, з них лекції 24 години; практичні 24 години.

Викладач: к.е.н., доц.Тимошик Наталія Степанівна


Анотація дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства»

 Мета вивчення дисципліни: є формування у студентів знань та вмінь щодо забезпечення інноваційного розвитку підприємства, оцінювання його інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних господарських рішень з розвитку економіки підприємства на інноваційних засадах.

Завданнями дисципліни є: – вивчення понятійного апарата дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства»; – освоєння методологічних основ формування організаційно- економічного механізму інноваційного розвитку підприємства; – вивчення теоретичних основ і оволодіння методичними підходами щодо вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства; – оцінювання результативності формування та використання інноваційного потенціалу підприємства; – набуття вмінь обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку та альтернативні варіанти управлінських рішень.

Предмет дисципліни: закономірності, принципи, методи і процеси забезпечення інноваційного розвитку підприємства за умов глобалізації економіки.

Тема 1. Предмет і методи дисципліни. Еволюційно-інституціональні теорії інноваційного розвитку підприємства

Тема 2. Інноваційний розвиток підприємства: основні поняття, принципи, методи. Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком у підприємстві

Тема 3. Напрямки інноваційного розвитку: поняття, класифікація та порівняльна характеристика. Критерії і методичні основи вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства.

Тема 4. Маркетинговий підхід до розроблення і виведення інновацій на ринок. Розроблення ідей і задумів інновацій та їх аналіз

Тема 5. Ресурсне та інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства

Тема 6. Розроблення інноваційної стратегії розвитку підприємства

Тема 7. Інвестиційна та маркетингова стратегії інноваційного розвитку підприємства

Тема 8. Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства. Групи бізнес-процесів управління інноваційними проектами

Тема 9. Методи оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства.

Обсяг дисципліни: 3 кредити ЄКТС. Всього 90 годин, з них лекції 24 години; практичні 24 години.

Викладач: к.е.н., доц. Радинський Сергій Віталійович


Анотація дисципліни «Соціальна відповідальність»

 Мета: формування у студентів системи базових знань теорії і практики соціальної відповідальності (з урахуванням міжнародних стандартів), та відповідних професійних компетенцій.

Завдання: вивчення сутності, змісту поняття “соціальна відповідальність”, еволюції концепцій, моделей і рівнів соціальної відповідальності, а також практики партнерської взаємодії держави, бізнесу, суспільства і людини у сфері соціальної відповідальності як умови сталого розвитку суспільства; проведення аналізу і оцінювання результативності фінансової та не фінансової складових соціальної відповідальності.

Предмет дисципліни: теоретико-методологічні, методичні та організаційно-економічні аспекти формування, розвитку і оцінювання соціальної відповідальностідержави, бізнесу, територіальної громади та людини за вплив рішень, які вони приймають, їх дій та відносин на людину, суспільство і навколишнє середовище.

Тема 1. Соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку: сутність, зміст, сучасні концепції.

Тема 2. Соціальна відповідальність людини і держави. Поняття “корпоративне громадянство”.

Тема 3.Організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною соціальною  відповідальністю.

Управління корпоративною соціальною відповідальністю.

Тема 4. Формування відносин із працівниками на засадах соціальної відповідальності.

Тема 5. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності.

Тема 6. Екологічна компонента соціальної відповідальності

Тема 7.Підготовка нефінансового звіту

Тема 8. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності підприємств

Тема 9. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні

Обсяг дисципліни: 3 кредити ЄКТС. Всього 90 годин, з них лекції 24 години; практичні 24 години.

Викладач: д.держ.упр., професор Рудакевич Марія Іванівна


Анотація дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства»

Мета дисципліни полягає у формуванні системи знань з теорії, методології та практики фінансової санації, реструктуризації та реорганізації суб’єкта господарювання, фінансового забезпечення ліквідаційних процедур.

Завдання вивчення дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємств» полягають у: розумінні засад антикризового управління, його форм, методів і принципів; формуванні теоретичних і практичних знань щодо процедури банкрутства, порядку проведення досудової і судової санації, а також методів і джерел відновлення платоспроможності підприємств, санаційного аналізу і контролінгу; оволодінні методиками оцінки санаційної спроможності і складання плану санації підприємства, що знаходиться на межі банкрутства; вмінні розробляти програми і плани фінансового оздоровлення підприємства.

Предмет дисципліни: фінансово-економічні відносини, що виникають у процесі фінансової санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб’єктів господарювання.

Тема 1. Розвиток підприємства та кризові явища

Тема 2. Антикризове фінансове управління підприємством

Тема 3. Діагностика виникнення та розвитку кризи підприємства

Тема 4. Фінансова стратегія як засіб запобігання банкрутству

Тема 5. Банкрутство, санація, ліквідація – методи антикризового управління

Тема 6. Економіко-правові засади банкрутства, санації та ліквідації підприємств

Тема 7. Контролінг та його місце в управлінні підприємством

Тема 8. Використання методів контролінгу під час санації підприємства

Тема 9. Управлінський облік у системі контролінгу

Тема 10. Організація контролінгу на підприємстві

Тема 11. Джерела фінансування санації підприємств

Тема 12. Санація балансу

Тема 13. Управління санаційною реструктуризацією підприємств

Тема 14. Санаційний аудит

Обсяг дисципліни: 3 кредити ЄКТС. Всього 90 годин, з них лекції 24 години; практичні 24 години.

Викладач: к.е.н., доц. Кудлак Віталій Ярославович


Анотація дисципліни «Системи технологій»

Мета: Метою викладання дисципліни «Системи технологій» є надання студентам знань про основи технологічних процесів в промисловості, методи їх виробництва, властивості матеріалів, ознайомлення з теорією та практикою термічної обробки та іншими видами зміцнення сучасних конструкційних та інструментальних матеріалів та умов їх використання.

Завдання: прогнозувати ресурс роботи продукції від експлуатаційних факторів; вибирати раціональну технологію отримання готової продукції; отримання навиків при виконанні технологічних частин курсових і дипломних проектів з врахуванням економічної доцільності використання тих чи інших методів.

Зміст дисципліни. Визначення, характеристика матеріальних та нематеріальних технологій, їх структура. Технологічні основи переробки та обробки сировини як: мінеральна, штучна, будівельна, паливно-енергетична. Характеристика та очистка води. Кристалічні та аморфні речовини. Сталі їх класифікація. Маркування.  Неіржавіючі сталі. Корозійна стійкість. Технологічні основи виробництва чавуну, кольорових металів. Технологічні основи зварювання. Технологічні основи виробництва пластмас, штучної шкіри, будівельних матеріалів, цукру.

 Обсяг дисципліни: 3 кредити ЄКТС. Всього 90 годин, з них лекції 32 години; практичні 16 годин.

Викладач: к.т.н., доц. Василюк П.М.


Анотація дисципліни «Технологія галузей»

Мета: Метою викладання дисципліни «Технологія галузей» є надання студентам знань про основи технологічних процесів в промисловості, методи їх виробництва, властивості матеріалів, ознайомлення з теорією та практикою термічної обробки та іншими видами зміцнення сучасних конструкційних та інструментальних матеріалів та умов їх використання.

Завдання: прогнозувати ресурс роботи продукції від  експлуатаційних факторів; вибирати раціональну технологію отримання готової продукції; отримання навиків при виконанні технологічних частин курсових і дипломних проектів з врахуванням економічної доцільності використання тих чи інших методів.

Зміст дисципліни. Визначення, характеристика матеріальних та нематеріальних технологій, їх структура. Технологічні основи переробки та обробки сировини як: мінеральна, штучна, будівельна, паливно-енергетична. Кристалічні та аморфні речовини. Сталі їх класифікація. корозійна стійкість. Технологічні основи виробництва чавуну, кольорових металів. Технологічні основи зварювання. Технологічні основи виробництва пластмас, штучної шкіри, будівельних матеріалів, цукру.

 Обсяг дисципліни: 3 кредити ЄКТС. Всього 90 годин, з них лекції 32 години; практичні 16 годин.

Викладач: к.т.н., доц. Василюк П.М.


Анотація дисципліни «Товарознавство сировини і матеріалів»

Мета: Метою викладання дисципліни «Товарознавство сировини і матеріалів » є надання студентам знань про основи технологічних процесів в промисловості, методи їх виробництва, властивості матеріалів, класифікацію, асортимент, маркування, упакування, транспортування та зберігання основних груп сировини та матеріалів.

Завдання: прогнозувати ресурс роботи продукції від експлуатаційних факторів; формування навичок отримання металопродукції, продукції зварювального виробництва, хімічних, будівельних та мастильних матеріалів, отримання навиків при виконанні технологічних частин курсових і дипломних проектів з врахуванням економічної доцільності використання тих чи інших методів.

Зміст дисципліни. Технологічні основи переробки та обробки сировини як: мінеральна, штучна, будівельна, паливно-енергетична. Металопродукція та продукція зварювального виробництва. Продукція хімічних матеріалів, будівельних матеріалів, цукру.

Обсяг дисципліни: 3 кредити ЄКТС. Всього 90 годин, з них лекції 32 години; практичні 16 годин.

Викладач: к.т.н., доц. Василюк П.М.