завідувач кафедри

доктор економічних наук, професор

https://scholar.google.com.ua/citations?user=cNSSB8sAAAAJ&hl=uk

У   1988 році закінчила   Київський   державний   університет  імені  Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Політична економія»; другу вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит» здобула у ТНТУ імені Івана Пулюя у 2013 році.

Загальний стаж роботи становить 33 роки, у тому числі науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації – 22 роки.

Науковий ступінь доктор економічних наук. У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему: «Формування механізму управління інтеграцією населених пунктів в регіональних територіально-господарських системах» за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

У 2014 році під керівництвом О.В. Панухник проведено роботу з ліцензуваннядіяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти щодо підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030504 «Економіка підприємства»; здійснено набір першої групи студентів за даним напрямом підготовки.

У 2014 році призначена завідувачем новоствореної кафедри економіки та фінансів.

Вчене звання професора кафедри економіки та фінансів присвоєно у 2015 році.

Протягом останніх років здійснює викладання навчальних дисциплін: «Глобальна економіка», «Регіональна економіка», «Місцеві фінанси», «Основи наукових досліджень», а також – керівництво курсовими роботами, дипломним проектуванням, студентськими науковими роботами та дослідженнями аспірантів і докторантів.

Член спеціалізованих вчених рад: Д 58.052.05 та Д 64.832.02 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Забезпечує участь у підготовці науково-педагогічних працівників через аспірантуру, здійснює керівництво і підготовку кандидатських дисертацій, приймає участь у обговоренні представлених досліджень на засіданнях кафедри і міжкафедральних семінарах, їх рецензуванні та експертизі. Під керівництвом О.В. Панухник захищено 1 дисертаційне дослідження на здобуття ступеня кандидата економічних наук. Забезпечує підготовку відзивів на дисертації і автореферати дисертацій за профілем кафедри, що надходять до університету.

Член редколегії наукового журналу «Галицький економічний вісник».

У наробку О.В. Панухник понад 120 публікацій, з них 1 однооосібна та 3 колективних монографії, понад 90 наукових статей і тез (у т.ч. у виданнях, що входять до наукометричних баз даних),понад 30 робіт навчально-методичного характеру (у т.ч. співавтор у 2 навчальних посібниках з грифом МОН України). Приймала участь у роботі понад 30 наукових конференцій.

Підвищення кваліфікації Панухник О.В. здійснювалося як у вітчизняних, так і закордонних вищих навчальних закладах, що підтверджено відповідними сертифікатами. Зокрема, у 2005 році – у Вищій школі бізнесу м. Орхус (Данія), протягом 2007-2010 років – у Дрезденському технічному університеті (Німеччина) згідно з DAAD-Projekts “Deutschsprachiger Studiengang Internationale Wirtschaft”; у 2015 році – у Вищій школі інженерії та економіки у м.Слупськ (Республіка Польща).

Нагороджена:

–                     Грамотою Тернопільської ОДА (травень 2013 р.);

–                     Подякою МОН України (травень 2015 р.);

–                     Подякою Тернопільської ОДА (травень 2015 р.);

–                     Грамотою Тернопільської обласної Ради (травень 2015 р.).