ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ІВАНА ПУЛЮЯ

Факультет економіки і  менеджменту

Кафедра економіки та фінансів

 запрошують взяти участь

у роботі Міжнародної науково-практичної конференції

«ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У ГЛОБАЛЬНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА ЛОКАЛЬНОМУ ВИМІРАХ»

22-24 вересня 2016 року

Опольський технологічний університет (Польща)

Економічний університет в м. Катовіце (Польща)

Департамент регіонального розвитку при Міністерстві внутрішніх справ (Литва)

Тернопільська міська рада

До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, слухачі магістратури, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, банківських та фінансових установ, підприємств та інших організацій. Для участі в роботі конференції необхідно до 15 вересня 2016 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається), тези доповіді або текст статті та сплатити організаційний внесок.

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська, російська.

Форма проведення конференції: дистанційна.

За підсумками конференції обов’язково видається збірник матеріалів. Кожен збірник має всі необхідні атрибути: коди ISBN, УДК, ББК. Здійснюється розсилка обов’язкових примірників до Книжкової палати та основних наукових бібліотек України. Крім того, всі матеріали конференції розміщуються в електронному вигляді на сайті ТНТУ ім. І. Пулюя.

Вартість участі у конференції становить 90 грн. і включає видання та розсилку збірника тез доповідей.

Реквізити для оплати будуть вислані після отримання тез доповідей та заявки на участь в роботі конференції.

Заявки на участь в роботі конференції та тези доповідей подавати науковому секретарю конференції     Константюк Наталії Іванівні в електронному вигляді на адресу ел. пошти: kaf_ef@ukr.net Деталі за телефоном: 0977467827.

Тематичні СЕКЦІї конференції:

 1. Теоретичні аспекти розвитку економічних систем в умовах ускладнення функціонування економічного простору
 2. Інституціоналізація економіки як механізм подолання недосконалостей ринку
 3. Регіональні особливості накопичення потенціалів розвитку економічних систем та можливості формування ознак привабливості території
 4. Особливості розвитку локальних економічних систем та виробничих структур економіки
 5. Обліково-статистичне забезпечення зростання ефективності функціонування економічних систем локального рівня
 6. Маркетингові підходи адаптації економічних систем до умов інноваційно-конкурентного простору функціонування
 7. Посилення конкурентних позицій економічних систем в контексті трансформацій  стратегій менеджменту усіх рівнів
 8. Парадигми посилення  інноваційної та інвестиційної конкуренції економічних систем  в національній та  міждержавній площинах
 9. Можливості економіко-математичного моделювання та застосування інформаційних технологій в контексті відображення сучасних особливостей розвитку економічних систем усіх рівнів
 10. Соціальна відповідальність як фактор забезпечення системності розвитку економічних систем

 Вимоги до  оформлення ТЕЗ  

 1. До опублікування приймаються тези, які не друкувалися раніше.
 2. Обсяг тез не повинен перевищувати 3-х сторінок, включаючи рисунки і таблиці. Кількість авторів – не більше двох.
 3. Матеріали представляються українською, англійською, польською або російською мовами.
 4. Для підготовки тез використовується редактор MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см з усіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 12, інтервал –1,5.
 5. Загальна схема побудови тез:
 • УДК у лівому верхньому кутку
 • прізвища та імена авторів, назва організації, місто, країна – у правому верхньому кутку (без скорочень);
 • назва тез – великими літерами, по центру.
 1. Використання ілюстративних матеріалів повинно бути мінімальним. Всі рисунки групуються як єдиний об’єкт.
 2. Список літератури наводиться наприкінці тез згідно встановлених вимог.
 3. Роботи, що не відповідають темі конференції та вимогам, або не представлені у встановлений термін не розглядаються.

ПРОГРАМНИЙ І ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТИ

 Співголови програмного комітету:

 Рогатинський Р.М. – д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, ТНТУ ім. І. Пулюя

Генріх Бранденбург – професор Економічного університету в Катовіце, Польща (за згодою)

Панухник О.В. – д.е.н., професор, зав. кафедри економіки та фінансів ТНТУ ім. І. Пулюя

Бицюра Л.О.  – заступник міського голови   м. Тернополя

 Програмний комітет

Казимир Зараз – професор Університету Квебек, Канада (за згодою)

Кшиштоф Малік – професор Опольського технологічного університету, Польща (за згодою)

Бічкус Відас – зав. департаментом регіонального розвитку при Міністерстві внутрішніх справ, Литва (за згодою)

Дейнека Ю.П. – начальник управління стратегічного розвитку Тернопільської міської ради

Кашицький В.В. – начальник відділу міжнародного співробітництва і туризму Тернопільської міської ради

Рудакевич М.І. – д.н.держ.упр., професор кафедри економіки та фінансів ТНТУ ім. І. Пулюя

 Організаційний комітет

Ціх Г.В. – к.е.н., доцент, декан ФЕМ ТНТУ  ім. І. Пулюя; Винник Т.М. – к.е.н., доцент, заст. декана ФЕМ ТНТУ ім. І. Пулюя; Артеменко Л.Б. – к.е.н., доцент; Бажанова Н.В. – к.е.н.; Дячун О.Д. – к.е.н., доцент; Крамар І.Ю. – к.е.н., доцент; Кудлак В.Я. – к.е.н., доцент; Мариненко Н.Ю. – к.е.н., доцент; Маркович І.Б. – к.е.н., доцент; Нагорняк І.С. – ст. викл.; Подвірна Т.В. – к.е.н.; Радинський С.В.  – к.е.н., доцент; Тимошик Н.С. – к.е.н., доцент; Фроленко Р.В. – к.е.н., доцент; Химич І.Г. – к.е.н., доцент; Хрупович С.Є. – к.е.н., доцент; Малинич Г.М. – к.е.н., пров. інженер; Фещин І.М. – інженер І категорії.

 Вчений секретар:

 Константюк Н. І. – к.е.н., доцент, ТНТУ ім. І. Пулюя

ЗАЯВКА

на участь у

Міжнародній науково-практичній конференції «ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У ГЛОБАЛЬНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА ЛОКАЛЬНОМУ ВИМІРАХ»

 Прізвище, ім’я, по-батькові___________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання________________________________________________

Місце роботи (навчання)________________________________________________________________

Посада__________________________________________________________________

Науковий керівник (для слухачів магістратури): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада__________________________________________________________________

Номер та назва секції________________________________________________________

Координати для зв’язку:

Поштова адреса____________________________________________________________

Номер телефону, e-mail_______________________________________________________

 

Публікація статті у фаховому НАУКОВОМУ журналі

«ГАЛИЦЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК»

 Всі учасники конференції мають можливість опублікувати свої статті за результатами доповіді у фаховому виданні «Галицький економічний вісник» – науковому журналі в галузі економічних наук, який видає Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

Науковий журнал “Галицький економічний вісник” виходить шість разів на рік. До друку приймаються рукописи, що мають наукову і практичну цінність та оформлені згідно вимог. Статті, обсягом 5–12 сторінок, проходять попереднє рецензування, після чого рішення про їх опублікування приймає редакційна колегія. Основні вимоги до матеріалів, що подаються до опублікування у науковому журналі можна знайти за посиланням:

http://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/publication/gev#page

За детальною інформацією щодо публікації статей у науковому журналі звертатися за телефоном: 0506689327 Маркович Ірина Богданівна.