Історія кафедри

Кафедра економіки та фінансів – одна з наймолодших в ТНТУ ім. І. Пулюя, створена 01 липня 2014 р. шляхом реорганізації кафедри державного управління та економіки і кафедри фінансів, обліку і контролю.

Поява кафедри не була випадковістю, адже відновлення промислового потенціалу західного регіону України, і, в першу чергу, Тернопільської області,  становлення підприємництва у цілому, а малого і середнього бізнесу, зокрема, вимагали глибоких змін в організації кадрового забезпечення та якнайшвидшого застосування досконалих механізмів ефективної підготовки фахівців економічних спеціальностей нової формації та світогляду.

Кафедра утворилася як випусковий структурний підрозділ факультету економіки та підприємницької діяльності (з 2016 року – факультету економіки та менеджменту), відповідальний за фундаментальну й спеціальну підготовку фахівців всіх освітніх рівнів, спочатку за освітньо-професійним напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» (пізніше – спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»), а з 2015 року, на основі результатів успішно проведеного ліцензування, також і за освітньо-професійним напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» (пізніше – спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»).

Особливість кафедри економіки та фінансів полягає в тому, що за покладеними функціями її діяльність реалізується не лише в межах факультету економіки та менеджменту, а й для багатьох технічних спеціальностей, і також при підготовці як вітчизняних, так й іноземних студентів, де викладачі забезпечують викладання економічних дисциплін.

Від часу заснування кафедри колектив очолює д.е.н., професор Панухник Олена Віталіївна – знаний науковець, досвідчений викладач, людина з активною життєвою позицією, ініціатор більшості починань на кафедрі.

Сучасне обличчя кафедри формує згуртований колектив професіоналів-однодумців, в якому поєдналися досвід і професіоналізм, панує молодість і завзяття, прагнення не зупинятися на здобутому та впевнено рухатися вперед, самовдосконалюватися і перемагати.

Загальна чисельність професорсько-викладацького складу кафедри економіки та фінансів – 18 працівників, серед них – 15 штатних працівників, 3 – за внутрішнім сумісництвом. Базова освіта викладачів кафедри відповідає професійним дисциплінам, що викладаються на кафедрі.

У загальному 95 % професорсько-викладацького складу кафедри мають наукові ступені, з них 61 % – наукові ступені та вчені звання. Кадрове забезпечення докторами наук, професорами складає 11 % – 2 особи.

Роботу кафедри забезпечує допоміжний персонал: провідний інженер та  інженер 1-ї категорії.

За період існування кафедри кадровий склад викладачів якісно змінився в бік збільшення докторів та кандидатів наук, які отримали вчені звання професорів та доцентів. Так, за останні п’ять років захищено докторську дисертацію доцентом Мариненко Н.Ю. «Управління адаптивним розвитком виробничо-господарських структур», успішно завершили навчання в аспірантурі та захистили кандидатські дисертації Панухник Я.Г. «Модернізація технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі», Плекан У.М. «Удосконалення механізму управління соціально відповідальною діяльністю підприємств приладобудування». Продовжує навчання в аспірантурі Голич Н.В. (науковий керівник д.е.н., проф. Панухник О.В.).

Професори кафедри приймають участь у роботі спеціалізованих рад по захисту дисертацій в ТНТУ ім. І. Пулюя та інших ЗВО України, є дійсними членами Академії економічних наук України.

Важливою компонентою у діяльності кафедри є навчально-методична робота, яка спонукає викладачів до постійного пошуку та впровадження новітніх технологій у процес навчання. Для всіх без виключення дисциплін, які закріплені за кафедрою, розроблено інформаційні пакети для організації дистанційного навчання, модульного контролю і самостійної роботи студентів у системі Atutor.

Працівниками створено електронну бібліотеку кафедри, а саме: розроблені електронні конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних занять, курсових робіт, самостійної роботи студентів тощо. Це дає переваги щодо оперативного оновлення інформації, яка міститься в методичних розробках, широкі можливості тиражування інформації, впровадження в навчальний процес сучасних технологій діловодства (використання типових документів тощо).

За роки діяльності науково-педагогічними працівниками кафедри видано понад 200 навчально-методичних праць, підручників і посібників, з них понад 15 англійською мовою.

Напрями наукової роботи кафедри органічно поєднують діяльність як викладачів, так і студентів.

Науково-педагогічним складом кафедри за останніх п’ять років опубліковано більше 100 наукових праць, які присвячені актуальній економічній проблематиці, з яких 5 наукових публікацій – у періодичних виданнях, які індексуються у наукометричній базі Scopus.

Від часу заснування кафедри викладацький склад здійснював дослідження в межах науково-дослідних тем: «Соціально-економічні проблеми теорії і практики розвитку економічних систем», «Розробка теоретичних та методичних положень стратегії активізації конкурентного потенціалу національної економіки», «Нарощування фінансово-економічного потенціалу суб’єктів економічних відносин як основа поступального розвитку територіально-господарських систем».

За результатами проведеної роботи у 2016 році побачила світ колективна монографія «Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем».

Протягом усіх років наукової діяльності кафедри її працівники брали участь у численних конференціях різних статусів. Водночас, кафедра сама з року в рік виступає організатором Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» та Міжнародного студентського наукового форуму «Креативна економіка очима молоді». Крім цього, студенти долучаються до участі в різноманітних предметних олімпіадах, конкурсах наукових і творчих робіт, тренінгах, семінарах ін. Результати кращих наукових досліджень публікуються у вигляді тез.

Завідувач кафедри д.е.н., проф. Панухник О.В. очолює експертно-дослідницьку лабораторію з фінансово-економічних проблем корпорації «Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля», є членом редакційних колегій низки поважних вітчизняних наукових видань.

У 2018 році д.е.н., проф. Мариненко Н.Ю. обрано до складу Експертної ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених.

Дуже важливо, що всі викладачі кафедри економіки та фінансів регулярно підвищують кваліфікацію шляхом стажування, навчання на курсах підвищення кваліфікації, написання і захисту дисертаційних робіт. Свій фаховий рівень науково-педагогічні працівники покращують на провідних підприємствах та в наукових установах регіону, України, а також за її межами.

Перший досвід проходження міжнародних стажувань відбувся у січні-квітні 2017 р., коли завідувач кафедри д.е.н., проф. Панухник О.В., к.е.н., доц. Маркович І.Б., к.е.н., ст. викл. Бажанова Н.В., к.е.н., асист. Малинич Г.М. (за сумісництвом) пройшли міжнародне науково-педагогічне стажування в Університеті прикладних наук в Нисі, а також взяли безпосередню участь у Міжнародній науковій конференції «Business Risk in Changing Dynamics of Global Village», м. Ниса (Республіка Польща, 27-28 квітня 2017 р.).

Загалом, кафедра підтримує тісні зв’язки з європейськими вищими навчальними закладами, зокрема з університетами «Люблінська Політехніка», «Опольська Політехніка», Сопотською вищою школою, Університетом прикладних наук в Нисі, Вищою школою інженерії та економіки у м. Слупськ (Республіка Польща). Метою цих зв’язків є наукове співробітництво шляхом проведення спільних конференцій, симпозіумів, проведення наукових досліджень і опублікування їх результатів, обмін спеціалістами, взаємне стажування наукових працівників, аспірантів, студентів, організація спільних післядипломних шкіл, безкоштовне взаємне користування електронними бібліотечними фондами тощо.

Беручи до уваги, що більше третини викладацького складу кафедри володіє іноземною мовою, що підтверджено відповідними сертифікатами рівня B2 і C1, міжнародна діяльність у всіх її проявах стала пріоритетом і особливістю кафедри економіки та фінансів, що вирізняє її поміж інших структурних підрозділів.

Так, упродовж 2015-2019 рр. як викладацький склад кафедри, так і студенти обох спеціальностей брали участь у проектах академічної мобільності за програмою Erasmus+, зокрема

за компонентою КА1:

д.е.н., проф. Панухник О.В. (Університет прикладних наук в Нисі, Республіка Польща)

д.е.н., проф. Мариненко Н.Ю. (Університет «Опольська Політехніка», Вроцлавський економічний університет, Республіка Польща)

к.е.н., доц. Крамар І.Ю. (Університет «Люблінська Політехніка», Університет прикладних наук в Нисі, Республіка Польща)

к.е.н, доц. Константюк Н.І. (Університет «Опольська Політехніка», Республіка Польща)

за компонентою КА107:

д.е.н., проф. Мариненко Н.Ю. (Університет Валенсії, Іспанія)

к.е.н., доц. Маркович І.Б. (Університет прикладних наук в Нисі, Республіка Польща)

к.е.н., доц. Бажанова Н.В. (Університет прикладних наук в Нисі, Республіка Польща).

Відповідно до укладених Міжуніверситетських угод за програмою Erasmus+ між ТНТУ ім. І. Пулюя та зарубіжними університетами, кафедра щорічно навзаєм приймає гостей з університетів-партнерів. Зокрема, в липні-серпні 2017 року наукове стажування на кафедрі пройшли викладачі університету «Опольська Політехніка», а в жовтні 2018 року – професура з Університету прикладних наук в Нисі (Республіка Польща).

Особливу увагу кафедра приділяє міжнародним проявам активності студентів обох спеціальностей. Так, успішно подолавши факультетський відбір, у лютому 2018 р. пройшли семестрове навчання в рамках академічної мобільності студентів за програмою Еразмус+  (компонента КА1) студент групи ПФс-32 Фармега Юрій та студентка групи ПП-32 Рудюк Ірина (Університет прикладних наук в Нисі, Республіка Польща).

 У вересні 2018-лютому 2019 рр., студентки групи ПФ-41 Баран Діана та Жибак Ольга протягом одного семестру навчалися за програмою академічної мобільності в Університеті «Люблінська Політехніка», Республіка Польща.

Студенти кафедри також мають можливість проходити виробничу практику на підприємствах інших держав (Республік Польщі та Литви). З цією метою ТНТУ ім. І. Пулюя заключає договори про співпрацю та проведення виробничих практик і стажування з підприємствами інших держав.

Крім цього, активна позиція колективу кафедри щодо набуття досвіду у міжнародній співпраці та прагнення розширення різноманітних форм партнерства, дозволили налагодити взаємозв’язки та провести низку спільних проектів і заходів з партнерами з багатьох країн Європи.

Цікавим був перший досвід такого формату, коли у 2016 році за ініціативи кафедри був запущений спільний українсько-литовський проект «Литва-Україна: кроки назустріч у спільне європейське майбутнє», до якого долучилися Тернопільська міська рада та представники громади м. Таураге (Литовська Республіка).

Крім цього, у лютому-квітні 2017 р. к.е.н., доц. Крамар І.Ю. брала участь в Програмі безперервної освіти «EU-Russia Relations: Between the Vilnius and Riga Eastern Partnership Summits», Університет Політичних Наук ім. Й. Скайта (м. Тарту, Естонія); у червні 2017 р. д.е.н., доц. Мариненко Н. Ю. пройшла інтенсивний тренінговий курс щодо управління FabLab проектами в рамках проекту Erasmus+ в Бакінгемпширському Новому Університеті (м. Хай-Вайкомб, Великобританія); у квітні-вересні 2017 р. завідувач кафедри, д.е.н., проф. Панухник О.В. брала участь у проекті «Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України», організаторами якого були Британська Рада, Інститут вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України та Фундація лідерства у вищій освіті (Велика Британія) за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Не можна не відзначити, що багато праці викладачі кафедри вкладають не лише в навчання, а й у виховання студентської молоді. На кафедрі активно функціонує інститут кураторства, а спільні заходи викладачів і студентів, екскурсії, флешмоби стали невід’ємною складовою щоденного життя кафедри. 

У більшості молодий за віком, завзятий колектив кафедри бере активну участь у громадському житті свого краю та м. Тернополя. Так, завідувач кафедри, д.е.н., проф. Панухник О.В. є Головою експертної ради при Тернопільській міській раді, активно працює в низці робочих груп Тернопільської ОДА; доц. Кудлак В.Я. очолює громадську організацію «Демократичний альянс Тернопільщини».

Здобутки викладачів кафедри були відмічені відзнаками та нагородами різних рівнів та інституцій. Варто зазначити, що проф. Мариненко Н.Ю. є стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Таким чином, до формування історії кафедри певною мірою доклався кожен член колективу, від її фундаторів до наймолодших колег і технічного персоналу. Заслуговують пошани всі студенти, варті поваги численні випускники, колеги і партнери.

Сучасна університетська освіта потребує застосування новітніх технологій навчання, глибинних наукових досліджень, високоосвічених кадрів.

Відповідно, своє майбутнє кафедра позиціонує як структурний підрозділ університету, що застосовуватиме нову філософію надання освітніх послуг, яка базується на наскрізній міждисциплінарній підготовці майбутніх фахівців на засадах використання найсучасніших інноваційних підходів, інструментів і засобів, розширенні практичної підготовки студентів у тісній співпраці з роботодавцями. Колектив кафедри економіки та фінансів й надалі планує розвиватися, формувати нові перспективи та можливості у всіх напрямах своєї професійної діяльності.