Виконання кваліфікаційних робіт магістрів з ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»

Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт магістрів у 2019-2020 н.р. доступні за цим посиланням

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт магістрів у 2020-2021 н.р. доступні за цим посиланням

Наказ про затвердження тем кваліфікаційних робіт магістрів і призначення наукових керівників

Рекомендована тематика кваліфікаційних робіт магістрів за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 1. Аналіз використання криптовалют у сучасній економіці: перспективи та виклики (на прикладі _____)
 2. Аналіз впливу податкової політики на фінансові результати підприємства (на прикладі______)
 3. Аналіз впливу ринкової кон’юнктури на фінансову стабільність підприємства (на прикладі______)
 4. Аналіз фінансового планування та його вплив на досягнення цілей підприємства (на прикладі______)
 5. Аналізування ризиків страхування життя в Україні та розробка методики їх зменшення (на прикладі _____)
 6. Аналітична оцінка бюджету адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади в системі фінансового забезпечення її самостійності (на прикладі _____)
 7. Бюджет розвитку територіальної громади: можливості впливу на забезпечення інвестиційної привабливості території (на прикладі _____)
 8. Бюджетний механізм формування та використання фінансових ресурсів адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади (на прикладі _____)
 9. Використання інвестицій як інструменту залучення фінансових ресурсів на розвиток інноваційних технологій (на прикладі______)
 10. Використання інноваційних фінансових інструментів для підтримки економічної стійкості підприємства (на прикладі______)
 11. Використання інструментів фондового ринку для підвищення ефективності інвестиційної діяльності суб’єкта підприємництва (на прикладі _____)
 12. Використання інтелектуальних технологій в банківській сфері: можливості та виклики (на прикладі _____)
 13. Використання штучного інтелекту в банківській справі: аналіз можливостей та ризиків (на прикладі _____)
 14. Вплив глобальних змін клімату на ризики страхування майна та здоров'я: аналіз та прогнозування (на прикладі _____)
 15. Вплив системи місцевих податків і зборів на забезпечення фінансової стійкості територіальної громади (на прикладі _____)
 16. Вплив фінансової політики на досягнення стратегічних цілей підприємства (на прикладі______)
 17. Джерела формування та напрями використання державних та недержавних цільових фондів в Україні (на прикладі _____)
 18. Довгострокові та короткострокові джерела фінансування та їх вплив на фінансову стійкість підприємства (на прикладі______)
 19. Дослідження фінансово-економічної стратегії діяльності підприємства в умовах воєнного стану (на прикладі _____)
 20. Інвестиційний ресурс підприємства як складова фінансово-економічної безпеки (на прикладі _____)
 21. Комплексне управління активами та пасивами комерційних банків (на прикладі_____)
 22. Комплексний аналіз інвестиційної привабливості підприємства в контексті фінансового забезпечення його розвитку (на прикладі _____)
 23. Криптовалюти як інвестиційний інструмент: визначення ризиків та перспектив (на прикладі _____)
 24. Методичні підходи до оцінки фінансового потенціалу розвитку територіальної громади та напрями їх вдосконалення (на прикладі _____)
 25. Механізм діагностики фінансової діяльності підприємства з метою вибору стратегії  його розвитку (на прикладі _____)
 26. Механізм оцінювання фінансової стійкості підприємства сфери послуг (на прикладі _____)
 27. Механізм формування фінансового забезпечення розвитку територіальної громади (на прикладі _____)
 28. Місцеві бюджети  в системі забезпечення соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі _____)
 29. Міський/сільський бюджет та його роль у соціально-економічному розвитку території (на прикладі _____)
 30. Моделі діагностики банкрутства підприємства: ефективне використання та шляхи удосконалення (на прикладі _____)
 31. Модель фінансового забезпечення маркетингових заходів підприємства в умовах воєнного стану (на прикладі _____)
 32. Моделювання прибутковості кредитного портфелю банку (на прикладі _____)
 33. Оптимізація фінансової системи підприємств сфери послуг (на прикладі _____)
 34. Організаційна структура та керівництво банківською діяльністю: міжнародний досвід (на прикладі _____)
 35. Особливості здійснення страхування фінансових ризиків суб’єктів господарювання (на прикладі _____)
 36. Особливості організації касових операцій у системі розрахунково-касового обслуговування клієнтів банків (на прикладі _____)
 37. Особливості формування дивідендної політики суб’єкта господарювання (на прикладі _____)
 38. Особливості формування та управління банківськими ресурсами підприємства (на прикладі _____)
 39. Оцінка ефективності використання банківських кредитів для розширення діяльності підприємства (на прикладі______)
 40. Оцінка ефективності використання фінансових інструментів для управління запасами на підприємстві (на прикладі______)
 41. Оцінювання впливу цифрової трансформації на банкінг в Україні: переваги та виклики для стейкхолдерів (на прикладі _____)
 42. Оцінювання ефективності застосування фінансових інструментів для зниження кредитних ризиків у банківській справі (на прикладі _____)
 43. Оцінювання ефективності системи споживчого кредитування у регіоні (на прикладі _____)
 44. Оцінювання і прогнозування стану страхової компанії (на прикладі _____)
 45. Оцінювання інвестиційної привабливості організації (на прикладі _____)
 46. Перспективи застосування фінтех-інновацій для покращення роботи банківських установ та розвитку фондового ринку (на прикладі _____)
 47. Політика управління фінансовою безпекою страхової компанії в умовах воєнного стану (на прикладі _____)
 48. Регулювання банківської діяльність в умовах фінансової нестабільності (на прикладі _____)
 49. Резерви покращення фінансового стану комерційного банку (на прикладі______)
 50. Ринок особистого страхування в Україні: стан, проблеми та тенденції розвитку (на прикладі _____)
 51. Розробка системи фінансового моніторингу підприємства на основі інноваційних технологій (на прикладі _____)
 52. Розробка страхових продуктів для малого та середнього бізнесу: вимоги та перспективи (на прикладі _____)
 53. Розробка фінансової стратегії для забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку (на прикладі______)
 54. Роль грошових переказів у стимулюванні економічного розвитку: аналіз впливу (на прикладі _____)
 55. Стратегічне управління банківською установою в контексті трансформації фінансового ринку (на прикладі _____)
 56. Стратегічне управління фінансовими ресурсами підприємств сфери послуг (на прикладі _____)
 57. Технічний та економічний аналіз криптовалютної системи блокчейн, та її вплив на розвиток фінансової сфери (на прикладі _____)
 58. Удосконалення концепції фінансової безпеки підприємства в умовах воєнного стану (на прикладі ______)
 59. Управління процесом фінансового планування на підприємстві як напрям підвищення ефективності його діяльності (на прикладі _____)
 60. Управління ризиками та страхування в галузі ______________ (на прикладі _____)
 61. Управління фінансовими ресурсами органу місцевого самоврядування (на прикладі _____)
 62. Фінанси домогосподарств у системі забезпечення економічної безпеки країни (на прикладі _____)
 63. Фінанси домогосподарств як  інвестиційний ресурс розвитку регіонів (на прикладі _____)
 64. Фінанси місцевого самоврядування: обґрунтування сталого економічного зростання територіальної громади (на прикладі _____)
 65. Фінансова оцінка інвестиційної привабливості територіальної громади як цілісного майнового комплексу (на прикладі _____)
 66. Фінансова стійкість місцевих бюджетів в умовах нестабільності (на прикладі _____)
 67. Фінансовий механізм розвитку підприємства (на прикладі _____)
 68. Фінансово-економічна безпека підприємства в кризових умовах (на прикладі _____)
 69. Формування фінансового механізму розвитку підприємств сфери послуг (на прикладі _____)
 70. Цифрові платформи та їх роль у розвитку фінансової сфери (на прикладі _____)