Виконання кваліфікаційних (магістерських) робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт магістрів у 2019-2020 н.р. доступні за цим посиланням

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт магістрів у 2020-2021 н.р. доступні за цим посиланням

Наказ про затвердження тем кваліфікаціійних робіт магістрів і призначення наукових керівників

 

Рекомендована тематика кваліфікаційних робіт магістрів за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

1.  Аналіз особливостей використання компанією міжнародного лістингу як інструмента підвищення ліквідності, масштабів та ефективності вітчизняного фондового ринку (на прикладі….)

2.  Вдосконалення процесів ціноутворення торговельного підприємства (на прикладі….)

3.  Венчурне фінансування інноваційної діяльності малого підприємництва (на прикладі….)

4.  Використання інструментів фондового ринку для підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємства (на прикладі…)

5.  Впровадження інноваційних технологій управління торговельним підприємством (на прикладі….)

6.  Дослідження кон’юнктури регіонального споживчого ринку та її вплив на діяльність торговельного підприємства (на прикладі )

7.  Дослідження франчайзингу з точки зору теорії принципала-агента (на прикладі….)

8.  Економічна безпека підприємства: методи оцінки та формування механізму її забезпечення (на прикладі….)

9.  Економічне обґрунтування розробки логістичної системи в сфері матеріально-технічного забезпечення підприємницької діяльності (на прикладі….)

10.       Ефективна бізнес-модель у підприємництві як інструмент стратегічного планування (на прикладі….)

11.       Зелений туризм як елемент підприємництва в сільських місцевостях (на прикладі….)

12.       Інноваційне підприємництво: сутність, механізм і форми розвитку (на прикладі….)

13.       Конкурентні переваги підприємства та обґрунтування стратегії їх забезпечення (на прикладі ...)

14.       Корпоративна соціальна відповідальність в контексті розвитку підприємництва об’єднаних територіальних громад (на прикладі….)

15.       Механізм державної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності та напрямки його вдосконалення (на прикладі… );

16.       Механізм підвищення рівня ефективності операційної діяльності  торговельного підприємства (на прикладі …);

17.       Міжнародний лістинг як джерело фінансування суб’єктів вітчизняного бізнес-середовища (на прикладі….)

18.       Моделювання ефективної системи управління прибутком підприємства (на прикладі….)

19.       Моделювання системи ціноутворення та механізм її реалізації на підприємствах малого та середнього бізнесу (на прикладі …)

20.       Обґрунтування доцільності використання аутсорсингу на підприємстві (на прикладі….)

21.       Обґрунтування напрямів диверсифікації ризиків у підприємницькій діяльності (на прикладі….)

22.       Обґрунтування програми зниження витрат на виробництво та збут продукції (на прикладі…)

23.       Обґрунтування проекту диверсифікації діяльності підприємства (на прикладі….)

24.       Обґрунтування та інвестиційне забезпечення проекту розвитку підприємства (на прикладі….)

25.       Оптимізація структури витрат підприємства за умов діяльності в нестабільному середовищі  (на прикладі….)

26.       Оптимізація товарного портфелю підприємства торгівлі (на прикладі….)

27.       Особливості  розвитку електронної комерції в сфері малого/ середнього підприємництва (на прикладі….)

28.       Особливості здійснення суб’єктами господарювання операцій з похідними цінними паперами: вітчизняний і зарубіжний досвід (на прикладі….)

29.           Особливості первинного розміщення цінних паперів вітчизняними підприємствами (на прикладі…)

30.       Особливості реалізації цінової політики та цінових стратегій у малому і середньому підприємництві (на прикладі….)

31.       Особливості функціонування підприємств малого бізнесу та вплив інновацій на ефективність їх діяльності (на прикладі )

32.       Оцінка вартості бізнесу та особливості її здійснення на підприємстві (на прикладі….)

33.       Оцінка методів ведення бізнесу в Інтернеті (на прикладі….)

34.       Оцінка можливостей виходу української компанії на міжнародні ринки капіталів (на прикладі….)

35.       Оцінка практики ведення соціально відповідального бізнесу на вітчизняних підприємствах (на прикладі….)

36.           Оцінка ролі товарних бірж в розвитку підприємств агробізнесу в Україні (на прикладі…)

37.       Первинне публічне розміщення акцій на міжнародному фондовому ринку як метод залучення фінансування вітчизняними суб’єктами господарювання (на прикладі….)

38.           Ризик-менеджмент при здійсненні торгових стратегій на біржовому ринку (на прикладі…)

39.       Розробка механізму підвищення конкурентоспроможності торгівельного підприємства (на прикладі….)

40.       Розробка напрямів оптимізації кредитної політики підприємства (на прикладі….)

41.       Розробка системи стимулювання персоналу та підвищення ефективності праці на підприємстві (на прикладі….)

42.       Розробка та обґрунтування проекту виходу підприємства на зовнішні ринки (на прикладі….)

43.       Розробка та обґрунтування стратегії підвищення ефективності діяльності підприємства (на прикладі….)

44.       Розробка та обґрунтування стратегії розвитку торговельного підприємства (на прикладі …)

45.       Розробка шляхів оптимізації операційного і фінансового циклів підприємства (на прикладі….)

46.       Розроблення комплексної програми заходів підвищення рівня економічної стійкості підприємства (на прикладі….)

47.       Система біржових торгів та її вдосконалення (на прикладі…)

48.       Соціальні інвестиції в діяльності підприємства (на прикладі….)

49.       Сучасні інформаційні технології ведення бізнесу (на прикладі….)

50.       Сучасні підходи до формування інвестиційної привабливості підприємства (на прикладі….)

51.       Сучасні підходи та методи реалізації товарів і послуг суб’єктами мікропідприємництва (на прикладі….)

52.       Технологічне підприємництво у електронній комерції (на прикладі….)

53.       Удосконалення торговельної діяльності підприємств у сфері сервісного обслуговування населення (на прикладі…)

54.       Удосконалення управління операційним та фінансовим циклами в контексті сталого розвитку підприємства (на прикладі…)

55.       Управління нематеріальними активами підприємства в сучасних умовах (на прикладі….)

56.       Фінансове забезпечення розвитку торговельного підприємства (на прикладі….)

57.       Фінансово-економічна оцінка управління ризиками підприємства для забезпечення його конкурентоспроможності (на прикладі....)

58.       Фіскальний механізм стимулювання розвитку малого/середнього підприємництва (на прикладі….)

59.       Формування асортименту та організація роздрібного продажу (на прикладі….)

60.       Формування бізнес-моделі підприємства: сфера застосування та фактори успіху (на прикладі….)

61.       Формування системи антикризового управління торговельним підприємством (на прикладі….)

62.       Формування системи контролінгу на торговельному підприємстві (на прикладі….)

63.       Формування системи управління економічними ризиками підприємства (на прикладі ...)

64.       Формування системи управління якістю продукції підприємства (на прикладі….)

65.       Формування та реалізація конкурентної стратегії в мікропідприємництві (на прикладі…)

66.       Ефективний маркетинг як фактор успіху у підприємницькій діяльності (на прикладі…)

67.       Формування ефективної системи просування продукції підприємства/бренду (на прикладі…)

68.       Шляхи забезпечення беззбитковості господарської діяльності підприємства (на прикладі…)

69.       Оцінювання вартості бізнесу та обґрунтування заходів щодо перспектив її зростання (на прикладі…)

70.       Брендинг на підприємстві: формування та забезпечення ефективності використання (на прикладі…)

71.       Дослідження просування нової марки товару на український ринок (на прикладі…)