Історія кафедри економіки та фінансів

Кафедра економіки та фінансів (кафедра ЕФ) – одна з наймолодших в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, створена 01 липня 2014 року шляхом реорганізації кафедри державного управління та економіки і кафедри фінансів, обліку і контролю. Сучасне обличчя кафедри формує згуртований колектив професіоналів-однодумців, в якому поєдналися досвід і професіоналізм, панує молодість і завзяття, прагнення не зупинятися на здобутому та впевнено рухатися вперед, самовдосконалюватися і перемагати. У загальному, 94 % професорсько-викладацького складу кафедри мають наукові ступені, з них 67 % – наукові ступені та вчені звання. Кадрове забезпечення докторами наук, професорами складає 22 % – 4 особи. Базова освіта та рівень професійних компетентностей викладачів відповідають вимогам, що висуваються для забезпечення функціонування освітніх програм, акредитованих на кафедрі ЕФ.

За період існування кафедри кадровий склад викладачів якісно змінився в бік збільшення докторів і кандидатів наук, які отримали вчені звання професорів і доцентів. Так, за останні п’ять років захищено докторську дисертацію доцентом Мариненко Н. Ю. «Управління адаптивним розвитком виробничо-господарських структур» (2017), доцентом Левицьким В.О. «Розвиток легкої промисловості в українських губерніях Російської імперії в другій половині XIX – на початку ХХ століття (2019), доцентом Крамар І. Ю. «Організаційно-економічний механізм інтернаціоналізації промислових підприємств» (2019); успішно завершили навчання в аспірантурі та захистили кандидатські дисертації Федотова Я. Г. «Модернізація технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі» (2015), Плекан У. М. «Удосконалення механізму управління соціальновідповідальною діяльністю підприємств приладобудування» (2018). Продовжує навчання в аспірантурі Голич Н. В. (науковий керівник д.е.н., проф. Панухник О. В.). Професори кафедри приймають участь у роботі спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій в ТНТУ ім. І. Пулюя та інших ЗВО України, є дійсними членами Академії економічних наук України. Напрями наукової роботи кафедри органічно поєднують діяльність як викладачів, так і студентів. Науково-педагогічним складом кафедри ЕФ за останніх п’ять років опубліковано понад 100 наукових праць, які присвячені актуальній економічній проблематиці, з яких 10 наукових публікацій – у періодичних виданнях, які індексуються у науко-метричних базах Scopus і Web of Science.

Від часу заснування кафедри викладацький склад здійснював дослідження в межах науководослідних тем: «Соціально-економічні проблеми теорії і практики розвитку економічних систем», «Розробка теоретичних та методичних положень стратегії активізації конкурентного потенціалу національної економіки», «Нарощування фінансово-економічного потенціалу суб’єктів економічних відносин як основа поступального розвитку територіально-господарських систем». За результатами проведеної роботи у 2016 році побачила світ колективна монографія «Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем». Протягом усіх років наукової діяльності кафедри її працівники брали участь у численних конференціях різних статусів. Водночас, кафедра ЕФ з року в рік виступає організатором Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» та Міжнародного студентського наукового форуму «Креативна економіка очима молоді». Крім цього, студенти приймають участь в різноманітних предметних олімпіадах, конкурсах наукових і творчих робіт, тренінгах, семінарах, ін. Результати кращих наукових досліджень публікуються у вигляді тез. Кафедра пишається навчальними та науковими здобутками своїх студентів. Серед найкращих – студентка гр. ПФ-31 Гула Інна, яка у 2019-2020 навчальному році стала стипендіаткою Верховної Ради України, і цього ж навчального року виборола II місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі «Нафтова та газова промисловість» у номінації «Економіка та управління підприємствами нафтогазового комплексу».

Науково-педагогічний склад кафедри ЕФ беззупинно рухається вперед, працюючи над підвищенням рівня свого професіоналізму, здобуттям нових навичок і компетенцій, що підтверджується різноаспектними проявами активностей викладачів. Так, завідувачка кафедри ЕФ д.е.н., проф. Панухник О. В. очолює експертно-дослідницьку лабораторію з фінансово-економічних проблем корпорації «Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля», у 2020 році внесена до реєстру експертів з акредитації освітніх програм НАЗЯВО (за спеціальностями 051,072), є членом редакційних колегій низки поважних вітчизняних наукових видань. У 2018 році д.е.н., проф. Мариненко Н. Ю. обрано до складу Експертної ради МОН України з експертизи проєктів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених. Дуже важливо, що всі викладачі кафедри економіки та фінансів регулярно підвищують кваліфікацію шляхом стажування, навчання на курсах підвищення кваліфікації, написання і захисту дисертаційних робіт. Свій фаховий рівень науково-педагогічні працівники покращують на провідних підприємствах та в наукових установах регіону, України, а також за її межами. Загалом, кафедра підтримує тісні зв’язки з європейськими вищими навчальними закладами, зокрема з університетами «Люблінська Політехніка», «Опольська Політехніка», Університетом прикладних наук в Нисі, Сопотською вищою школою, Вищою школою інженерії та економіки у м. Слупськ (Республіка Польща).

Метою цих зв’язків є наукове співробітництво шляхом проведення конференцій, симпозіумів, спільних наукових досліджень і опублікування їх результатів; обміну спеціалістами, взаємного стажування наукових працівників, аспірантів, студентів; організації спільних післядипломних шкіл; безкоштовного взаємного користування електронними бібліотечними фондами тощо. Беручи до уваги, що більше третини викладацького складу кафедри ЕФ володіє іноземною мовою, що підтверджено відповідними сертифікатами рівня C1 і B2, міжнародна діяльність у всіх її проявах стала пріоритетом і особливістю кафедри економіки та фінансів, що вирізняє її поміж інших структурних підрозділів. Крім цього, активна позиція колективу кафедри щодо набуття досвіду у міжнародній співпраці та прагнення розширення різноманітних форм партнерства, дозволили налагодити взаємозв’язки та провести низку спільних наукових проєктів і заходів з партнерами з багатьох країн Європи. Сучасна університетська освіта потребує застосування новітніх технологій навчання, глибинних наукових досліджень, високоосвічених кадрів. Колектив кафедри економіки та фінансів і надалі планує розвиватися, формувати нові перспективи та можливості, зокрема, у всіх напрямах науково-дослідної діяльності.