Про комунікації у системі "ОСВІТА - БІЗНЕС - ВЛАДА - ГРОМАДСЬКІСТЬ"

У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у XXI столітті ще на початку 2000-х років зазначено, що освіта має стати стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені.

Стратегічно важливу роль і визначальний характер у цьому процесі має відіграти налагодження партнерства між органами державного управління і місцевого самоврядування, структурами бізнесу та університетами. При цьому, саме університети повинні виконати роль економічних новаторів, стати центрами майбутнього економічного розвитку, осередками виявлення інноваційних, креативних, міжсекторальних підходів щодо підвищення потенційних можливостей території до розвитку, забезпечити обмін досвідом та кращими практиками.

Пріоритетним завданнями українських університетів є формування нової філософії та підходів до навчання, які базуються на активній довузівській підготовці, наскрізному міждисциплінарному навчанні, розширенні практичної підготовки та активному працевлаштуванні випускників. Дані програми ставлять за мету поєднання інтересів університету, структур бізнесу та місцевої влади у процесах підготовки фахівців, готових працювати в європейських умовах.

Заклади вищої освіти повинні змінити модель, за допомогою якої вони пропонують свої освітні послуги, оскільки очікування самих студентів також суттєво змінились. Прагнення сучасних студентів переконливо доводять їх тяжіння до якісних знань європейського формату – не теоретичного, а практичного спрямування. Університети мають переорієнтуватись на надання практичних навичок та активне залучення бізнесу для їх передачі. У свою чергу, органи державного управління та місцевого самоврядування не повинні залишатися осторонь вищезазначених процесів і якнайактивніше підтримувати створення кластерів «ОСВІТА-БІЗНЕС-ВЛАДА-ГРОМАДСЬКІСТЬ» на своїй території. Зокрема, при розробці регіональних та місцевих програм стратегічного розвитку доцільно відводити університетам роль економічного новатора та інкубатора інновацій.

Лише чітке розуміння необхідності переорієнтації закладів вищої освіти на використання сучасних підходів щодо підготовки майбутніх фахівців та створення сприятливих умов для формування ефективних форм партнерства з структурами влади і бізнесу спроможні наблизити вітчизняний освітній простір до європейського рівня та сприяти формуванню умов для діяльності університетів як регіональних інноваційних центрів на своїй території.