10 лютого 2021 року в рамках реалізації проєкту ЄС Еразмус + (модуль Жан Моне) «Міждисциплінарний підхід до дослідження управління відходами: впровадження практики ЄС» (621029-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбувся воркшоп на тему: «Зв’язок між економічним зростанням і сталим розвитком: стратегії, ініціативи та заходи на міжнародному, європейському й національному рівнях».

Участь у вокршопі взяли більше 130 учасників, серед яких студенти бакалаврату та магістратури, дослідники, представники широкої громадськості.

Виконавці проєкту проф. Тетяна Вітенко, проф. Наталія Мариненко, проф. Ірина Крамар та запрошений спікер – проф. Анетта Зелінська з Вроцлавського економічного університету (м. Вроцлав, Республіка Польща) зуміли успішно досягти очікуваного впливу воркшопу на цільову групу.

Під час воркшопу було обговорено наступні питання:

1. Що таке «зелена економіка»? Економічне зростання та його зв’язок із сталим розвитком (проф. Ірина Крамар)

2. Як глобальні зміни у навколишньому середовищі впливають на бідність та як у світовому масштабі можливо її зменшити і досягти економічного зростання, одночасно дотримуючись глобальних цілей сталого розвитку? (проф. Ірина Крамар)

3. Як можна використовувати світову економіку та доступні технології для сприяння сталому розвитку й управлінню відходами зокрема? (проф. Тетяна Вітенко)

4. Економічне зростання та сталий розвиток на прикладі різних європейських країн (проф. Наталія Мариненко)

5. Економіка замкненого циклу та її екологічні аспекти (проф. Анетта Зелінська)

Учасники семінару зрозуміли взаємозв’язок між економічним зростанням в країні та сталим розвитком, ознайомилися з успішними прикладами (європейські кейси) екологічно відповідального бізнесу та його впливу на країни, отримали теоретичні знання і практичний досвід в економіко-еколого-соціальній сфері (на прикладі європейських країн, Швеції зокрема).

 

 

On February 10, 2021 within the execution of the EU Erasmus+ Jean Monnet Module Project “An interdisciplinary approach to waste management study: implementing the EU practices” (621029-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) at the Ternopil Ivan Puluj National Technical University a workshop “Linking economic growth and sustainable development: strategies, initiatives and activities on the international, EU and national level” has been held.

More than 130 participants (Bachelor’s and Master’s students, researches, general public representatives) took part in its activities.

The project’s team members Prof. Tetiana Vitenko, Prof. Nataliia Marynenko, Prof. Iryna Kramar and an invited speaker – Prof. Anetta Zielinska form Wroclaw University of Economics (Wroclaw, Republic of Poland) have managed to successfully achieve the expected impact of the workshop activities on the target group.

The questions discussed during the workshop were as follows:

1. What is “green economy”? Understanding economic growth and its relation to sustainable development (Prof. Iryna Kramar).

2. How does global environmental change affect poverty and how can the world decrease poverty and increase economic growth while achieving global sustainability? (Prof. Iryna Kramar).

3. How can the world economy and available technologies be used to foster sustainable development and waste management in particular? (Prof. Tetiana Vitenko).

4. Economic growth and sustainable development: on the example of different European countries (Prof. Nataliia Marynenko).

5. The closed-loop economy and its environmental aspects (Prof. Anetta Zielinska)

The workshop’s participants understood the relation between economic growth in the country and sustainable development, got familiar with successful examples (European cases) of environmentally responsible businesses and impact it has on the country, gained theoretical knowledge and practical experience in economic-environmental-social field (on the example of European countries, Sweden in particular).