Крамар Ірина Юріївна

Посада: 
професор кафедри економіки та фінансів
Науковий ступінь: 
доктор економічних наук
Звання: 
професор
Посилання на ORCID: 

ОСВІТА

 

Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

 Дисертаційна робота на тему: «Організаційно-економічний механізм інтернаціоналізації промислових підприємств»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019

 Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

 Дисертаційна робота на тему: «Інноваційно-комплексний провайдинг розвитку малих підприємств»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2012

 Спеціальність «Маркетинг» (кваліфікація – магістр з маркетингу, диплом з відзнакою)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2010

 Спеціальність «Психологія» (кваліфікація – спеціаліст з психології, диплом з відзнакою)

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2009

 

ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУДКИ

Присуджено вчене звання професора кафедри економіки та фінансів

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022

Присуджено вчене звання доцента кафедри економіки та фінансів

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 

стипендіатка Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Кабінет Міністрів України , 2020-2022, 2022 – дотепер

 Член спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

 

ДОСВІД РОБОТИ

професор кафедри економіки та фінансів

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

01.01.2020 – дотепер

 

доцент кафедри економіки та фінансів

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

01.07.2015 – 31.12.2019 

 

старший викладач кафедри економіки та фінансів

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

03.11.2014 – 30.06.2015

 

асистент кафедри економіки та фінансів

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

01.07.2014 – 02.11.2014

 

заступник декана факультету по роботі з іноземними студентами

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

01.10.2013 – 01.03.2018

 

асистент кафедри фінансів, обліку і контролю

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

01.07.2012 – 30.06.2014

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Викладання та навчально-методичне забезпечення дисциплін:

 

«Дизайн і моделювання бізнесу»

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»

«Фінанси»

«Міжнародні фінанси»

«Finance»

 

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси:

Інтернаціоналізація підприємницької діяльності, світова економіка, євроінтеграційні процеси та економіка, сталий розвиток, соціальна відповідальність бізнесу.

 

НАУКОВА РОБОТА

Автор 117 публікацій, з них 1 одноосібна монографія, 11 колективних монографій (в т.ч. 5 – закордоном), 37 наукових статей як у вітчизняних, так і зарубіжних фахових наукових виданнях (у т.ч. 5 статей, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus/ Web of Science), 42 тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях

40 наукових та 6 праць навчально-методичного характеру опубліковано англійською мовою.

 

ЧЛЕНСТВО В ОФІЦІЙНИХ НАУКОВИХ ТОВАРИСТВАХ:

Виконавець науково-дослідної теми: ВК 62-18 „Нарощування фінансово-економічного потенціалу суб’єктів економічних відносин як основа поступального розвитку територіально-господарських систем” (№ д.р.   0118U003481). 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

2018–2020

Виконавець науково-дослідної теми: ВК-60-17 „Інноваційні, безпекові та ресурсні засади удосконалення управління підприємствами в умовах економічних реформ виробничої та соціогуманітарної сфер” (№ д.р. 0117U004676).

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

2017–2019

 

ЧЛЕНСТВО В РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЯХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ:

Член редакційної колегії електронного наукового фахового видання "Соціально-економічні проблеми і держава",  включеного до переліку наукових фахових видань України (категорія Б)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

2022 – дотепер

 

Участь у роботі спеціалізованих вчених рад:

Член спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

2022 – дотепер

 

Здійснює наукове керівництво дисертаційними роботами аспірантів

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Експерт Експертної Ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у ЗВО та наукових установах, що належать до сфери управління МОН (секція «Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства»)

Міністерство освіти і науки України

2021 – дотепер

  

Гарант:

Освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

2022 – дотепер

 

ДОСВІД НАВЧАННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ ЗА КОРДОНОМ:

 2022 – освітній модуль «Адвокатування європейських правил конкуренції» в межах програми Еразмус+ Жана Моне (сертифікат, 40 академічних годин, 1,3 кредити ЄКТС), Державний торговельно-економічний університет, Україна

2016- 2022 - учасник програм академічної мобільності Erasmus+ Teaching Mobility в університетах Румунії та Республіки Польща (університет Дунареа де Йос, м. Галац, (Румунія), Університет прикладних наук в м. Ниса (Республіка Польща), Вроцлавський університет економіки (Республіка Польща), Люблінська Політехніка (Республіка Польща))

2022 - учасник та спікер 12-го міжнародного тижня на тему: "Кризовий менеджмент: особистісні, інституційні й глобальні аспекти" в Університеті прикладних наук в м. Ниса (м. Ниса, Республіка Польща)

2021 – 2022 - спікер конференцій та лектор заходів Fintalks в університеті МІТ Світовий університет миру ім. Вішванат Карад (Індія)

2020 - Міжнародна школа дипломатії за участі представників ООН та ОБСЄ

2019 - спікер конференцій в Університеті Савітрабай Фуле Пуне (Індія)

2017 р. - учасник програми безперервної освіти “EU-Russia Relations: Between the Vilnius and Riga Eastern Partnership Summits” (м. Тарту, Естонія)

2016 р. - 35-годинний тренінговий курс «Academic Teaching Excellence (English as the Medium of Instruction)», проєкт Британської Ради в Україні «Англійська мова для університетів» (м. Дніпро, Україна)

2011 – Міжнародна конференція викладачів «Системи екологічного менеджменту та корпоративна соціальна відповідальність» (м. Рогув, Республіка Польща)

 

МІЖНАРОДНІ ПРОЄКТИ

 2020-2023 – виконавиця міжнародного проєкту Еразмус+ (модуль Жан Моне) 621029-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Міждисциплінарний підхід до дослідження управління відходами: впровадження практики ЄС»

 2018 р. - учасник міжнародного проекту «The Centre of Competence on Entrepreneurship and Business Education” між Естонською та Тернопільською бізнес-школами за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії (м. Таллінн, Естонія, м. Тернопіль, Україна)

 

ВОЛОДІННЯ МОВАМИ:

Українська (рідна)

Англійська (вільно, рівень С1, Британська Рада в Україні)

Німецька (базовий рівень)

 

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД РОБОТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ:

10- річний стаж підприємницької діяльності

 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

2022 – грамота Тернопільської обласної ради

2020 - грамота Верховної Ради України "за заслуги перед Українським народом"

2018  - нагорода «За безперервну роботу, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток університету» (ТНТУ ім. Івана Пулюя)

2018 - подяка міського голови (Тернопільська міська рада)

2016  - подяка «За високий професійний рівень, креативність та створення сприятливих умов для навчання іноземних студентів з нагоди 5-ої річниці факультету по роботі з іноземними студентами» (ТНТУ ім. Івана Пулюя)

2015  - відзнака «За неоціненний та безперервний вклад в успішний розвиток Нігерійської Асоціації Студентів» (Нігерійська Асоціація Студентів ТНТУ ім. Івана Пулюя)

2015 - нагорода «За постійну підтримку та наставництво іноземних студентів» (Міжнародний студентський форум, м. Тернопіль)

2013 - почесний диплом «За досягнення в науці, громадській діяльності та розвитку молодіжної спільноти Тернопільської області» (Тернопільська обласна рада)

Понад 10 нагород від іноземних студентів за високий професіоналізм, невтомну працю, ентузіазм, сприяння міжкультурному діалогу, створення сприятливих умов для їх адаптацію та життя в Україні, а також особистісного та професійного зростання.

 

ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 З 2005 року є співорганізатором акцій на підтримку вихованців Новосільського обласного спеціального навчально-виховного комплексу (с. Нове село Підволочиського району Тернопільської області)

 2022 – дотепер - активно займається волонтерством, залучаючи до підтримки Українського народу іноземних партнерів - заклади вищої освіти з метою допомоги цивільним із Запоріжжя, Луганська, Миколаєва, Сєвєродонецька, Харкова, Херсона, Чернігова та військовим на Харківщині

 

Організатор понад 70 заходів з іноземними студентами, зокрема, міжнародних студентських форумів, наукових конференцій, інтелектуальних змагань, круглих столів, посвят у першокурсники, церемоній вручення дипломів, концертів, ярмарків, благодійних акцій, спортивних змагань, екскурсій,  днів різних народів тощо.