Мариненко Наталія Юріївна

Посада: 
професор кафедри економіки та фінансів
Науковий ступінь: 
доктор економічних наук
Звання: 
професор
Посилання на ORCID: 
Посилання на ResearcherID: 

Освіта

У 2000-2005 рр. навчалася у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя за спеціальностями: «Маркетинг» (стаціонар), «Енергетичний менеджмент» (заочне навчання). Дипломи з відзнакою.

Професійні здобутки

У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Розвиток неоконсервативного напряму економічної думки (остання третина ХХ – початок ХХІ ст.)» за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

У січні 2013 р. присвоєно вчене звання доцента.

У 2017 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Управління адаптивним розвитком виробничо-господарських структур» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

Член спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (2017-2019 рр.).

Стипендіат Кабінету Міністрів України (2018-2020 рр.).

З 2018 р. – експерт Експертної Ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у ЗВО та наукових установах, що належать до сфери управління МОН (секція «Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства»).

У квітні 2019 року отримала вчене звання професора.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Учасник програми академічної мобільності для викладачів Erasmus+ в університетах Республіки Польщі та Іспанії (2017-2022 рр.). 

Досвід роботи

Протягом 2006-2010 рр. працювала асистентом кафедр економічної кібернетики та економічної теорії.

2010-2017 рр. – старшим викладачем, доцентом кафедр державного управління та економіки, економіки та фінансів.

З вересня 2016 р. по листопад 2018 р. – заступник декана факультету економіки та менеджменту з наукової роботи та міжнародної діяльності.

З червня 2017 р. – професор кафедри економіки та фінансів.

Учасник програми академічної мобільності для викладачів Erasmus+ в університетах Республіки Польщі та Іспанії (2017-2019 рр.). Certificates
 

Гарант
Освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Наукова робота

2019 - дотепер - Головний редактор електронного наукового фахового видання "Соціально-економічні проблеми і держава" (категорія Б, Наказ МОН від 02.07.2020 №886)  https://sepd.tntu.edu.ua

Член редакційної колегії наукових фахових видань "Галицький економічний вісник" та "Актуальні проблеми розвитку економіки регіону" (обидва - категорія Б).

Мариненко Н.Ю. керувала однією та є/була виконавцем шести науково-дослідних робіт.

Виконавець міжнародного проекту Еразмус+ 561536-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP “Розвиток мережевої інфраструктури для підтримки молодіжного підприємництва на Fablab платформі” (2015-2018 рр.)

Учасник проекту Британської Ради в Україні «Англійська мова для університетів», пройшла 35-годинний тренінговий курс “Academic Teaching Excellence (English as the Medium of Instruction)”, 2016 р.

Під керівництвом Мариненко Н.Ю. захищено одну кандидатську та одну докторську дисертації, здійснюється керівництво дисертаційними роботами трьох аспірантів та консультування дисертаційної роботи здобувача наукового ступеня доктора наук.

Є автором понад 200 праць наукового та навчально-методичного характеру, із них 14 – монографії (у т.ч. 1 – одноосібна, 4 – англійською мовою, видані за кордоном), понад 120 наукових статей і тез доповідей (у т.ч. у виданнях, що входять до наукометричних баз даних), науково-енциклопедичне видання, навчальний посібник із грифом МОНмолодьспорту України (англійською мовою).

Виконавець міжнародного проекту Еразмус+ (модуль Жан Моне) 621029-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «An interdisciplinary approach to waste management study: implementing the EU practices». (2020-2023)

Сертифікати

Отримала сертифікат Британської Ради про рівень володіння англійською мовою – C1, IELTS (International English Language Testing System), Academic. Сertificate.

Нагороди та відзнаки

Нагороджена:

– грамотою голови Тернопільської обласної державної адміністрації за успіхи у науковій роботі (2010 р.);

– грамотами і подяками Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за сумлінну працю, професіоналізм, високі показники в роботі, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та університету (2013-2016 рр.);

– грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради за сумлінну творчу працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих кадрів та з нагоди Дня науки (2017 р.); Грамота

– подякою міського голови за сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий внесок у формування, зміцнення і розвиток наукового потенціалу міста Тернополя та з нагоди святкування Дня університету (2018 р.); Подяка

– дипломом лауреата І премії конкурсу «Краще видання року» у номінації «Монографія» (Академія наук вищої освіти України, 2018 р.).; Диплом

- подякою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2020 р.); Подяка

- 12 нагородами від іноземних студентів за викладацьку майстерність, високий професіоналізм, ентузіазм, лідерські якості, креативність, постійну підтримку на шляху до академічного зростання та загального добробуту іноземних студентів у Тернополі тощо. 

 

Навчальні дисципліни

Мариненко Н.Ю. забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Макро- та мікроекономіка», "Business management", «Основи підприємництва», «Economic Theory», «Macro- and Microeconomics».

Наукові інтереси

Інноваційна інфраструктура підтримки підприємництва, креативна економіка, соціально-економічний розвиток підприємств, сталий розвиток.

 

Сертифікати: