Мариненко Наталія Юріївна

Посада: 
професор кафедри економіки та фінансів
Науковий ступінь: 
доктор економічних наук
Звання: 
професор
Посилання на ORCID: 

ОСВІТА

доктор економічних наук, спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Дисертаційна робота на тему: «Управління адаптивним розвитком виробничо-господарських структур»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017

кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Дисертаційна робота на тему: «Розвиток неоконсервативного напряму економічної думки (остання третина ХХ – початок ХХІ ст.)»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011

спеціальність «Маркетинг» (денна форма навчання, економіст)

спеціальність «Енергетичний менеджмент» (заочна форма навчання, інженер з енергетичного менеджменту)

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2005

 

ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ

професор кафедри економіки та фінансів

| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019

стипендіатка Кабінету Міністрів України для молодих вчених
 
Кабінет Міністрів України , 2018-2020

доцент кафедри державного управління та економіки

| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2013

 

ДОСВІД РОБОТИ

професор кафедри економіки та фінансів

| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

16.06. 2017 – дотепер

заступник декана факультету економіки та менеджменту з наукової роботи та міжнародної діяльності

| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

01.09. 2016 – 06.11.2018

доцент кафедри економіки та фінансів

| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

01.07. 2014 – 15.06. 2017

доцент кафедри державного управління та економіки

| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

01.07. 2011 – 30.06. 2014

старший викладач кафедри державного управління та економіки

| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

01.12. 2010 – 30.06. 2011

аситент кафедри державного управління та економіки

| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

29.10. 2010 – 30.11. 2010

аситент кафедри економічної теорії

| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

18.02. 2009 – 28.10. 2010

аситент кафедри економічної кібернетики

| Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

03.10. 2006 – 17.02. 2009

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Викладання та навчально-методичне забезпечення дисциплін:

1. «Макро- та мікроекономіка»/ «Macro- and Microeconomics»
2. «Підприємництво та стартап»
3. «Economic Theory»
4. «Business Management»
5. «Contemporary Concepts of Enterprise Management»

 

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси:

Інноваційна інфраструктура підтримки підприємництва, креативна економіка, соціально-економічний розвиток підприємств, сталий розвиток.

Публікації:

Є автором понад 220 праць наукового та навчально-методичного характеру, із них 20 – монографії (у т.ч. 1 – одноосібна, 8 – англійською мовою, видані за кордоном), 146 наукових статей і тез доповідей (у т.ч. 8 – у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science), науково-енциклопедичне видання, 68 навчально-методичних видань (у т.ч. 20 – англійською мовою), навчальний посібник із грифом МОНмолодьспорту України (англійською мовою).

Приймала участь у роботі понад 70 наукових конференцій із апробацією результатів наукових досліджень.

Членство в офіційних наукових товариствах:

член Академії соціального управління

| Академія соціального управління, 2017–дотепер

Керівництво і виконання наукових проєктів:

Керівник науково-дослідної роботи ВК-45-14 „Використання маркетингових інструментів для забезпечення сталого розвитку суб’єктів приватного неприбуткового сектору” (№ д.р.  0114U001309)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

2016

Виконавець науково-дослідної теми: ВК 62-18 „Нарощування фінансово-економічного потенціалу суб’єктів економічних відносин як основа поступального розвитку територіально-господарських систем” (№ д.р.   0118U003481). 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

2018–2020

Виконавець науково-дослідної теми: ВК-60-17 „Інноваційні, безпекові та ресурсні засади удосконалення управління підприємствами в умовах економічних реформ виробничої та соціогуманітарної сфер” (№ д.р. 0117U004676).

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

2017–2019

Виконавець науково-дослідної теми: ВК-30-11 „Інноваційні підходи в управлінні економікою підприємств у сучасних умовах” (№ д.р.  0111U002591)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

2011–2015

Виконавець науково-дослідної теми: «Соціально-економічні проблеми теорії і практики розвитку економічних систем» (№ д.р.  0111U005288)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра ЕФ

2011–2014

Членство в редакційних колегіях наукових видань:

Головний редактор електронного наукового фахового видання "Соціально-економічні проблеми і держава",  включеного до переліку наукових фахових видань України (категорія Б)
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
2019 – дотепер
Член редакційної колегії наукового видання «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону», включеного до переліку наукових фахових видань України (категорія Б)
| Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
2019 – дотепер
Член редакційної колегії наукового видання «Галицький економічний вісник», включеного до переліку наукових фахових видань України (категорія Б)
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
2017 – дотепер
 
Участь у роботі спеціалізованих вчених рад:
Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
2022 – дотепер
Член спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
2017 – 2019
 
Наукове керівництво дисертаційними роботами:
Ратинський Вадим Віталійович
Дисертаційна робота на тему: «Особливості використання маркетингового інструментарію у сфері ресурсозабезпечення промислових підприємств» –  присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» – захист у спеціалізованій вченій раді Д 58.052.05  у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя 27.03.2018.
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 2018
 
Вівчар Оксана Іванівна
Дисертаційна робота на тему: «Управління соціогуманітарною компонентою економічної безпеки підприємства» присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» – захист у спеціалізованій вченій раді Д 58.052.05  у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя 29.06.2018.
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 2018
 
 
Здійснює наукове керівництво дисертаційними роботами аспірантів
 
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 2021 – дотепер
 
Керівниця наукового стажування у ТНТУ викладачів університету «Опольська Політехніка» (Республіка Польща) Ph.D., доцента кафедри регіональної політики Діани Рокіти-Поскарт та Ph.D., доцента кафедри регіональної політики Бригіди Клеменс
 
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 2017 – 2021
 
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Експерт Експертної Ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у ЗВО та наукових установах, що належать до сфери управління МОН (секція «Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства»)
Міністерство освіти і науки України
 2018 – дотепер
 
Учасник програми академічної мобільності для викладачів Erasmus+ в університетах Республіки Польщі та Іспанії
 
20172023
 
 
Гарант:
Освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

 2018 – дотепер

 

ДОСВІД НАВЧАННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ ЗА КОРДОНОМ:

МІЖНАРОДНІ СТАЖУВАННЯ

2022 – освітній модуль «Адвокатування європейських правил конкуренції» в межах програми Еразмус+ Жана Моне (сертифікат, 40 академічних годин, 1,3 кредити ЄКТС), Державний торговельно-економічний університет, Україна

2021 – Opole University of Technology, Poland, International scientific and pedagogical traineeship (6 ECTS credits, 180 hours)

2021 – «Підприємництво та фінансова грамотність в закладі освіти: сутність, програми та інструменти навчання», фундація Central European Academy of Studies and Certification (CEASC), ТОВ «Компанія інтелектуальних технологій», ГО «Асоціація проектних менеджерів України» (30 годин, 1 кредит ECTS)

2018 – тренінг «Entrepreneurship Teaching Best Practice. Creative Teaching Methods», організованому МОН України, Університетом Тарту (Естонія), та YEP!Starter (м. Київ, Україна)

2017-2022 – учасниця програми академічної мобільності для викладачів Erasmus+ в університетах Республіки Польщі та Іспанії

2017 – інтенсивний тренінговий курс щодо управління FabLab проєктами в рамках проєкту Erasmus+ в Бакінгемпширському Новому Університеті (м. Хай-Вайкомб, Великобританія)

2016 – 35-годинний тренінговий курс «Academic Teaching Excellence (English as the Medium of Instruction)», проєкт Британської Ради в Україні «Англійська мова для університетів»

2011 – Міжнародна конференція викладачів «Системи екологічного менеджменту та корпоративна соціальна відповідальність» (м. Рогув, Республіка Польща), Baltic University Programme at Uppsala University (Sweden) and Lodz Technical University (Poland)

 

МІЖНАРОДНІ ПРОЄКТИ

2022-2024 – виконавиця міжнародного проєкту Європейського інституту інновацій та технологій «Смарт виробництво, інновації, навчальні лабораторії та підприємництво»

2020-2023 – виконавиця міжнародного проєкту Еразмус+ (модуль Жан Моне) 621029-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Міждисциплінарний підхід до дослідження управління відходами: впровадження практики ЄС»

2015-2018 – виконавиця міжнародного проєкту Еразмус+ 561536-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP “Розвиток мережевої інфраструктури для підтримки молодіжного підприємництва на Fablab платформі”

 

СЕРТИФІКАТИ

лютий 2023  – Statement of Accomplishment for graduating from “Product Unit” course, IAMPM

січень 2023 – Statement of Accomplishment for graduating from “Product Marketing” course, IAMPM

грудень 2022 – Certificate of 1st Prize Winner for her excellent work and effective collaboration during the 2 days of the online workshop „Design thinking for science and business”, EIT Food (co-funded by the EU), INSCIENCE, Y&

грудень 2022 – сертифікат про успішне прослуховування курсу лекцій «Бізнес очима власника: From Start-up to IPO», Deloitte

жовтень 2020 – cертифікат про успішно завершений курс «Digital Marketing» у Міжнародній Академії Маркетингу (International Marketing Business Academy)

грудень 2018 – cертифікат про успішно завершений навчальний курс у першій офлайн SMM-школі з освоєння навиків SMM-експерта

квітень 2023  – Statement of Accomplishment for graduating from “IT Product Management” course, IAMPM

квітень 2023  – Сертифікат про проходження курсу "Marketing Strategy", Integra School

 

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

Мови:

  •  Українська – вільно
  • Англійська – Сертифікат IELTS (International English Language Testing System), Academic (British Council) про рівень володіння Advanced  C1
  • Німецька – базовий рівень

 

Комп’ютерні навички:

компетентна користувач пакету Microsoft Office, інструментами соціальних мереж – Facebook, Instagram тощо.

 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

2010 – Грамота голови Тернопільської обласної державної адміністрації за успіхи у науковій роботі

2011-2018 – Почесні грамоти факультету економіки та підприємництва (нині – факультет економіки та менеджменту ТНТУ) за досягнення у педагогічній, науковій та освітній діяльності, особливий внесок у становлення та розвиток факультету, активну участь у міжнародних проектах та плідну співпрацю з іноземні студенти тощо

2013-2016 –  Грамоти і Подяки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за сумлінну працю, професіоналізм, високі показники в роботі, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та університету

2017 – Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради за сумлінну творчу працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих кадрів та з нагоди Дня науки

2018 – Подяка міського голови за сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий внесок у формування, зміцнення і розвиток наукового потенціалу міста Тернополя та з нагоди святкування Дня університету

2018 – Диплом лауреата І премії конкурсу «Краще видання року» у номінації «Монографія» (Академія наук вищої освіти України)

2020 – Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність

2023 – Грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність

12 Нагород від іноземних студентів за викладацьку майстерність, високий професіоналізм, ентузіазм, лідерські якості, креативність, постійну підтримку на шляху до академічного зростання та загального добробуту іноземних студентів у м. Тернополі тощо

Сертифікати: