Панухник Олена Віталіївна

Посада: 
завідувач кафедри
Науковий ступінь: 
доктор економічних наук
Звання: 
професор
Посилання на ORCID: 
Посилання на ResearcherID: 

ОСВІТА

доктор економічних наук, спеціальність 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Дисертаційне дослідження на тему: «Формування механізму управління інтеграцією населених пунктів в регіональних територіально-господарських системах»

| ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу та права», 2013

спеціальність «Фінанси і кредит» (друга вища освіта)

| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2013

кандидат економічних наук, спеціальність 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка»

Дисертаційне дослідження на тему: «Організаційно-економічний механізм розвитку малих міст у територіально-господарській системі регіону (на прикладі Тернопільської області)»

| Інститут регіональних досліджень НАН України, 2004

спеціальність «Політична економія» (викладач, економіст)

| Київський державний університет імені Тараса Шевченка, 1988

 

ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ

професор кафедри економіки та фінансів

| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015

доцент кафедри державного і муніципального управління

| Тернопільський національний економічний університет, 2005

 

ДОСВІД РОБОТИ

завідувач кафедри економіки та фінансів

| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

01.09.2014 – дотепер

професор кафедри фінансів, обліку і контролю

| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

01.09.2013 – 31.08.2014

доцент кафедри фінансів, обліку і контролю

| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

01.09.2010 – 31.08.2013

асистент – ст. викладач – доцент кафедри державного і муніципального управління

| Тернопільський національний економічний університет

1993 – 2010

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Викладання та навчально-методичне забезпечення дисциплін:

 1. Регіональна економіка
 2. Фінанси місцевого самоврядування
 3. Економіка та фінанси підприємств галузі машинобудування
 4. Діагностика фінансового стану підприємства
 5. Основи наукових досліджень
 6. Методологія наукових досліджень

 

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси:

Дослідження процесів на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях

 

Публікації:

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, з них 1 одноосібна та 5 колективних монографій, понад 100 наукових статей у вітчизняних фахових і міжнародних виданнях (у т.ч. 12 наукових публікацій у періодичних виданнях, які індексуються у наукометричних базах Scopus і Web of Science) та 50 робіт навчально-методичного характеру (у т.ч.  співавтор у 3 навчальних посібниках із грифом МОН України).

Приймала участь у роботі близько 50 наукових конференцій із апробацією результатів наукових досліджень.

 

Членство в офіційних наукових товариствах:

дійсний член Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси»

| Академія економічних наук України, 2016

 

Керівництво науковими проєктами:

 Керівник науково-дослідної роботи ВК 62-18 «Нарощування фінансово-економічного потенціалу суб’єктів економічних відносин як основа поступального розвитку територіально-господарських систем» (№ д.р. 0118U003481)

| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра ЕФ

2018 – 2020

 Виконавець науково-дослідної теми: «Соціально-економічні проблеми теорії і практики розвитку економічних систем» (№ д.р.  0111U005288)

| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра ЕФ

2011 – 2014

 

Членство в редакційних колегіях наукових видань:

Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Регіональна економіка», включеного до переліку наукових фахових видань України

Національна академія наук України, Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України

2019 – дотепер

Член редакційної колегії науково-виробничого журналу «Часопис економічних реформ», включеного до переліку наукових фахових видань України

| Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» та Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля  

2019 – дотепер

Головний редактор (жовтень 2015 – березень 2017 рр.), член редакційної колегії (квітень 2017 – дотепер) наукового видання «Галицький економічний вісник», включеного до переліку наукових фахових видань України

| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

2015 – дотепер

 

 Участь у роботі спеціалізованих вчених рад:

Член спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

2015 – дотепер

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.832.02 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

| Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

2016

 

Наукове керівництво дисертаційними дослідженнями:

Голич Наталія Василівна (аспірант)

Дисертаційне дослідження «Адаптивні стратегії розвитку підприємств малого бізнесу харчової промисловості в умовах децентралізації» – присуджено науковий ступінь доктора філософії в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» – захист на разовій спеціалізованій вченій раді ДФ58.052.004 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя 09.06.2021 року

| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

 2021

Плекан Уляна Михайлівна (аспірант)

Дисертаційне дослідження на тему: «Удосконалення механізму управління соціально відповідальною діяльністю підприємств приладобудування» – присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

 2018

Погодаєв Сергій Євгенович (здобувач)

Дисертаційне дослідження на тему: «Маркетинг робіт як напрям удосконалення маркетингової діяльності машинобудівних підприємств» – присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

 2014

 

      ОПОНУВАННЯ:

       1.Нечепуренко Микита Олександрович, тема дисертації: «Формування соціальної відповідальності малого та середнього бізнесу в Україні», представлена на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» – захист у разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 08.080.034 у НТУ «Дніпровська політехніка» 15.01.2024 року

2024

      1.  Ганжуренко Ірина Валеріївна, тема дисертації: «Управління розвитком маркетингово-логістичних систем суб’єктів аграрного бізнесу: теорія, методологія, практика», подана на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління            підприємствами (за видами економічної діяльності)
      2. Лізут Рафал Анджей, тема дисертації: «Механізми та системи стратегічного управління організаційно-економічною безпекою підприємств: теорія, методологія, практика», подана на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та                     управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

2019

 1. Ужва Алла Миколаївна, тема дисертації: «Сталий розвиток сільськогосподарського сектору економіки регіону та стратегія його реалізації», представлена на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 2. Усикова Олена Миколаївна, тема дисертації:  «Розвиток інноваційно-інвестиційного потенціалу суб'єктів аграрного бізнесу: теорія, методологія, практика», представлена на здобуття наукового ступеня доктора  економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
 3. Даниленко Валерій Володимирович, тема дисертації:  «Управління конкурентоспроможністю підприємств-виробників зерна в умовах нестабільної кон’юнктури ринку», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
 4. Соловей Ірина Степанівна, тема дисертації: «Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності зернового господарства регіону», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 5. Попадюк Олена Василівна, тема дисертації:  «Соціальна відповідальність бізнесу в контексті стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

2018

 1. Бойко Юлія Олександрівна, тема дисертації: «Управління розвитком потенціалу конкурентоспроможності аграрних підприємств», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 2. Базилюк Володимир Богданович, тема дисертації: «Інституційно-економічні засади розвитку видавничо-поліграфічної діяльності в регіонах України», представлена на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
 3. Пуріга Ірина Петрівна, тема дисертації: «Маркетингова орієнтація управління збутом аграрних підприємств», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 4. Азізов Отабег, тема дисертації: «Організаційно-економічний механізм управління збутовою діяльністю аграрних підприємств», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2017

 1. Пандас Анастасія Валеріївна, тема дисертації: «Механізми регулювання просторового розвитку великого міста», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
 2. Бойко В’ячеслав Івановича, тема дисертації: «Регіональний механізм підвищення ефективності функціонування соціокультурної сфери: теорія, методологія, практика», представлена на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
 3. Швець Олександр Вікторович, тема дисертації: «Механізми оперативного управління поточними активами переробних підприємств агропродовольчої сфери», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата  економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2015

 

РЕЦЕНЗУВАННЯ:

1. Колективна монографія за науковою редакцією професора Т.В. Калінеску «Детермінанти розвитку фінансів та обліку суб’єктів господарювання в умовах кризи»

2019

2. Колективна монографія за науковою редакцією професора Т.В. Калінеску «Механізм відтворення соціально-економічного потенціалу країни»

3. The proposal for writing the textbook «Marketing of Works» by Dr. Sergiy E. Pogodayev, Associate Professor, PhD in Economics, submitted to prepare for publication in the publishing house «Cambridge Scholars Publishing» (United Kingdom)

2018

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Робота в складі експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти:

1. Член експертної групи для проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв’язку в Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» (ID у ЄДЕБО 32514) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим освітнім рівнем вищої освіти

2022

2. Член експертної групи для проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв’язку в Сумському державному університеті освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування» (ID у ЄДЕБО 40799) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

2021

 

Гарант:

Освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» (третій освітньо-науковий рівень)

2018 – 2020

 

Член групи забезпечення:

Підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

2019 – дотепер

 

Участь у проєктах:

Освітня програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)» з реалізації програми післядипломного навчання – Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади

2019 – 2021

Українсько-естонський міжнародний проект «Кращі практики співпраці місцевого самоврядування та громадянського суспільства»

| Тернопільська міська рада та Естонський Центр Східного Партнерства 2018 – 2019

Міжнародний проєкт «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України»

| Британська Рада в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України та Фундацією лідерства у вищій освіті (Велика Британія), за підтримки Міністерства освіти і науки України

2017 – 2018

Співавторка міжнародного проєкту «Бренд-імідж університету: стратегія позиціонування ТНТУ на міжнародному ринку освітніх послуг» – переможця у «Програмі розвитку лідерського потенціалу університетів України»

| Британська Рада в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України та Фундацією лідерства у вищій освіті (Велика Британія), за підтримки Міністерства освіти і науки України

2017 – 2018

 

Експертиза (ліцензування та акредитація):

 1. Член експертної комісії для проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Українській академії друкарства, м. Львів (згідно наказу МОН України № 494-л від 07.05.2019 р.)
 2. Член експертної комісії для проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Українській академії друкарства, м. Львів (згідно наказу МОН України № 2640-л від 06.12.2018 р.)
 3. Голова експертної комісії для проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному аерокосмічному університеті імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків (згідно наказу МОН України № 1762-л від 09.11.2018 р.)
 4. Голова експертної комісії проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» у ВНЗ «Львівський кооперативний коледж економіки і права», м. Львів (згідно наказу МОН України № 706-А від 14.04.2017 р.)

 

УЧАСТІ У РОБОТІ КОНСУЛЬТАТИВНИХ ТА ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ

Наукове консультування підприємств, установ, організацій

| Корпорація «Науковий парк «Інноваційно – інвестиційний кластер Тернопілля» – керівник науково-експертної економічної лабораторії

2016 – дотепер

Член фокус-групи з розробки Стратегії розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки

| Тернопільська обласна державна адміністрація

2019 – дотепер

Голова експертної ради

| Тернопільська міська рада

2018 – дотепер

Член експертної ради

| Тернопільська міська рада

2015 – 2018

Член робочої групи з розробки Програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2017 рік

| Тернопільська обласна державна адміністрація

2016

Член робочої групи з розробки Стратегії розвитку туризму в Тернопільській області на 2016-2020 роки

| Тернопільська обласна державна адміністрація

2015 – 2016

Член робочої групи з розробки Стратегії розвитку  Тернопільської області до 2020 року

| Тернопільська обласна державна адміністрація

2014 – 2015

Провідний експерт робочої групи з підготовки проекту Статуту територіальної громади міста Тернополя

| Тернопільська міська рада

2013 – 2014

 

ДОСВІД НАВЧАННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ ЗА КОРДОНОМ;

МІЖНАРОДНІ СТАЖУВАННЯ

 

 • 2023 - Міжнародне наукове онлайн стажування «Академічна доброчесність». POLISH-UKRAINIAN FOUNDATION «THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL ACADEMIC AND SCIENTIFIC COOPERATION» / WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO / FUNDACJA ADD (м. Варшава, Республіка Польща) 25 вересня 2023 року – 03 листопада 2023 року: виконання індивідуальної програми стажування та здобуті результати в обсязі 180 годин – 6 кредитів ECTS 
 • 2023 - Програма підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність, відкрита наука та штучний інтелект: як створити доброчесне освітнє середовище» (термін навчання 18.09.2023-18.10.2023) є результатом проєктів ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055 «AICE – With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe» та ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-101085198 «OSEE – Open Science and Education in Europe: success stories for Ukrainian academia» 
 • 2022 - Програма агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE); (180 годин - 6 кредитів ECTS)
 • 2022 – 9th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science - International Scientific and Pedagogical traineeship (6 ECTS credits)
 • 2021 – міжнародне науково-дослідницьке стажування в Університеті прикладних наук в Нисі (м. Ниса, Республіка Польща)
 • 2020 – 8th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science - International Scientific and Pedagogical traineeship (6 ECTS credits)
 • 2019 – міжнародне науково-педагогічне стажування в Університеті прикладних наук в Нисі (м. Ниса, Республіка Польща)
 • 2018 – індивідуальне викладання в рамках реалізації програми академічної мобільності ERASMUS+ KA107 в Університеті прикладних наук в Нисі (м. Ниса, Республіка Польща)
 • 2018 – учасник 6th International Staff Training Week в Університеті прикладних наук в Нисі (м. Ниса, Республіка Польща)
 • 2017 – міжнародне науково-педагогічне стажування в Університеті прикладних наук в Нисі (м. Ниса, Республіка Польща)
 • 2007-2010 – щорічні стажування у Дрезденському технічному університеті (Німеччина) згідно з проектом DAAD-Projekts «Deutschsprachiger Studiengang Internationale Wirtschaft», який виконувався в рамках реалізації інтегрованої німецько-української програми двох дипломів Тернопільського національного економічного університету
 • 2005 – стажування у Вищій школі бізнесу м. Орхус (Королівство Данія) згідно з проектом, який виконувався в рамках реалізації нідерландсько-української програми двох дипломів Тернопільського національного економічного університету

 

СЕРТИФІКАТИ

 • травень 2019 – сертифікат учасника 7th International Staff Training Week, 13-17th May 2019, University of Applied Science in Nysa, Poland
 • квітень  2018 – індивідуальна програма викладання в рамках реалізації академічної мобільності ERASMUS+KA107, University of Applied Science in Nysa, Poland
 • квітень 2017 – сертифікат учасника 6th International Staff Training Week, 16-20th April 2018, University of Applied Science in Nysa, Poland
 • лютий 2018 – сертифікат учасника «Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України» – міжнародному проекті під егідою Британської Ради в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України та Фундацією лідерства у вищій освіті (Велика Британія), за підтримки Міністерства освіти і науки України
 • вересень 2017 – сертифікат  про завершення навчання за компонентою «Майбутні лідери»  у «Програмі розвитку лідерського потенціалу університетів України» – міжнародному проекті під егідою Британської Ради в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України та Фундацією лідерства у вищій освіті (Велика Британія), за підтримки Міністерства освіти і науки України
 • квітень 2017 – сертифікат учасника міжнародної конференції «Business Risk in Changing Dynamics of Global Village (BRCDGV-2017)», 26-27 April 2017, University of Applied Science in Nysa, Poland
 • червень 2016 – сертифікат учасника литовсько-українського круглого столу «ЛИТВА–УКРАЇНА: кроки назустріч у спільне європейське майбутнє» (Литовська Республіка, м. Таураге, 4-6 червня 2016 р.)

 

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

Мови:

 •  Українська – Державний сертифікат про рівень вільного володіння першого ступеня (C1)
 • Англійська – Сертифікат Aptis (British Council) про рівень володіння Advanced C1
 • Німецька – базовий рівень

Комп’ютерні навички:

компетентний користувач пакету Microsoft Office, інструментами соціальних мереж – Facebook, Instagram, тощо.

 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

 • травень 2013 – Грамота Тернопільської ОДА
 • травень 2014 – Грамота ТНТУ ім. Івана Пулюя
 • травень 2015 – Подяка Тернопільської ОДА
 • травень 2015 – Грамота Тернопільської обласної Ради
 • травень 2015 – Подяка МОН України
 • травень 2017 – Грамота Управління освіти і науки Тернопільської ОДА
 • травень 2018 – Подяка Міського голови м. Тернополя
 • вересень 2020 – Грамота МОН України
Сертифікати: