Панухник Олена Віталіївна

Посада: 
завідувач кафедри
Науковий ступінь: 
доктор економічних наук
Звання: 
професор
Посилання на ORCID: 
Посилання на ResearcherID: 

ОСВІТА

 

доктор економічних наук, спеціальність 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
Дисертаційне дослідження на тему: «Формування механізму управління інтеграцією населених пунктів в регіональних територіально-господарських системах»
| ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу та права», 2013
спеціальність «Фінанси і кредит» (друга вища освіта)
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2013
кандидат економічних наук, спеціальність 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка»
Дисертаційне дослідження на тему: «Організаційно-економічний механізм розвитку малих міст у територіально-господарській системі регіону (на прикладі Тернопільської області)»
| Інститут регіональних досліджень НАН України, 2004
спеціальність «Політична економія» (викладач, економіст)
| Київський державний університет імені Тараса Шевченка, 1988

ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ

 

дійсний член Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси»
| Академія економічних наук України, 2016
професор кафедри економіки та фінансів
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2015
доцент кафедри державного і муніципального управління
| Тернопільський національний економічний університет, 2005

ДОСВІД РОБОТИ

 

завідувачка кафедри економіки та фінансів
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
01.09.2014 – дотепер
професор кафедри фінансів, обліку і контролю
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
01.09.2013 –31.08.2014
доцент кафедри фінансів, обліку і контролю
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
01.09.2010–31.08.2013
асистент – ст. викладач – доцент кафедри державного і муніципального управління
| Тернопільський національний економічний університет
1993 – 2010

НАУКОВА РОБОТА

 

Наукові інтереси:
Економічні процеси на макро-, мезо-, мікроекономічному рівнях. 

Публікації:
Автор понад 190 наукових та навчально-методичних праць, з них 1 одноосібна та 5 колективних монографій, понад 90 наукових статей у вітчизняних фахових і міжнародних виданнях (у т.ч. 10 наукових публікацій у періодичних виданнях, які індексуються у наукометричних базах Scopus і Web of Science) та 50 робіт навчально-методичного характеру (у т.ч. співавтор у 3 навчальних посібниках із грифом МОН України).
Приймала участь у роботі близько 50 наукових конференцій із апробацією результатів наукових досліджень.

Участь у роботі спеціалізованих вчених рад:
Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
2015 – 2019

Член спеціалізованої вченої ради Д 64.832.02 за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
| Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
2015  2016

Членство в редакційних колегіях наукових видань:
Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Регіональна економіка», включеного до переліку наукових фахових видань України
| Національна академія наук України, Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України
2019 – дотепер

Член редакційної колегії науково-виробничого журналу «Часопис економічних реформ», включеного до переліку наукових фахових видань України
| Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» та Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля  
2019 – дотепер

Головний редактор (жовтень 2015 – березень 2017 рр.), член редакційної колегії (квітень 2017 – дотепер) наукового видання «Галицький економічний вісник», включеного до переліку наукових фахових видань України
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
2015 – дотепер

Наукове керівництво дисертаційними дослідженнями:

 1. Погодаєв Сергій Євгенович (здобувач)
  Дисертаційне дослідження на тему: «Маркетинг робіт як напрям удосконалення маркетингової діяльності машинобудівних підприємств» – присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
  | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
   2014

 2. Плекан Уляна Михайлівна (аспірант)
  Дисертаційне дослідження на тему: «Удосконалення механізму управління соціально відповідальною діяльністю підприємств приладобудування» – присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
  | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
   2018

Опонування:
Близько 20 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора/кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)/08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
2018 – дотепер

Рецензування:

 1. Колективна монографія за науковою редакцією професора Т.В. Калінеску «Детермінанти розвитку фінансів та обліку суб’єктів господарювання в умовах кризи
  2019
 2. Колективна монографія за науковою редакцією професора Т.В. Калінеску «Механізм відтворення соціально-економічного потенціалу країни»
 3. The proposal for writing the textbook «Marketing of Works» by Dr. Sergiy E. Pogodayev, Associate Professor, Ph.D in Economics, submitted to prepare for publication in the publishing house «Cambridge Scholars Publishing» (United Kingdom)
  2018

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Експерт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти

Гарант
Освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» (третій освітньо-науковий рівень)
2015 – 2018

Член групи забезпечення
Підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Участь у проєктах:

Проєкт «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE/USAID)» в рамках розробки навчальних курсів в межах реалізації програми післядипломного навчання – Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади
2020 – дотепер 

Навчання за компонентою «Майбутні лідери»  у «Програмі розвитку лідерського потенціалу університетів України» – міжнародному проекті під егідою Британської Ради в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України та Фундацією лідерства у вищій освіті (Велика Британія), за підтримки Міністерства освіти і науки України
2017 – 2018

Член команди ТНТУ, співавтор проекту «Бренд-імідж університету: стратегія позиціонування ТНТУ на міжнародному ринку освітніх послуг» – переможця у «Програмі розвитку лідерського потенціалу університетів України» – міжнародному проекті під егідою Британської Ради в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України та Фундацією лідерства у вищій освіті (Велика Британія), за підтримки Міністерства освіти і науки України
2017 – 2018

Керівник  експертно-дослідницької лабораторії з фінансово-економічних проблем корпорації «Науковий парк «Інноваційно – інвестиційний кластер Тернопілля»
2016 – дотепер

Експертиза (ліцензування та акредитація):

 1. Голова експертної комісії проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» у ВНЗ «Львівський кооперативний коледж економіки і права», м. Львів (згідно наказу МОН України № 706-А від 14.04.2017 р.)
 2. Голова експертної комісії для проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному аерокосмічному університеті імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків (згідно наказу МОН України № 1762-л від 09.11.2018 р.)
 3. Член експертної комісії для проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Українській академії друкарства, м. Львів (згідно наказу МОН України № 2640-л від 06.12.2018 р.)

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ

 

Голова експертної ради з питань економіки, промисловості, транспорту та зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму
| Тернопільська міська рада
2018 – дотепер

Член експертної ради з питань економіки, промисловості, транспорту та зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму
| Тернопільська міська рада
2015 – 2018

Член робочої групи з розробки Програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2017 рік
| Тернопільська обласна державна адміністрація
2016

Член робочої групи з розробки Стратегії розвитку туризму в Тернопільській області на 2016-2020 роки
| Тернопільська обласна державна адміністрація
2015 – 2016

Член робочої групи з розробки Стратегії розвитку  Тернопільської області до 2020 року
| Тернопільська обласна державна адміністрація
2014 – 2015

Провідний експерт робочої групи з підготовки проекту Статуту територіальної громади міста Тернополя
| Тернопільська міська рада
2013 – 2014

ДОСВІД НАВЧАННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ ЗАКОРДОНОМ;
МІЖНАРОДНІ СТАЖУВАННЯ

 

 • 2019 – учасник 7th International Staff Training Week в Університеті прикладних наук в Нисі (м. Ниса, Республіка Польща)
 • 2019 – міжнародне науково-педагогічне стажування в Університеті прикладних наук в Нисі (м. Ниса, Республіка Польща)
 • 2018 – індивідуальне викладання в рамках реалізації програми академічної мобільності ERASMUS+ KA107 в Університеті прикладних наук в Нисі (м. Ниса, Республіка Польща)
 • 2018 – учасник 6th International Staff Training Week в Університеті прикладних наук в Нисі (м. Ниса, Республіка Польща)
 • 2017 – міжнародне науково-педагогічне стажування в Університеті прикладних наук в Нисі (м. Ниса, Республіка Польща)
 • 2007-2010 – щорічні стажування у Дрезденському технічному університеті (Німеччина) згідно з проектом DAAD-Projekts"Deutschsprachiger Studiengang Internationale Wirtschaft", який виконувався в рамках реалізації інтегрованої німецько-української програми двох дипломів Тернопільського національного економічного університету
 • 2005 – стажування у Вищій школі бізнесу м. Орхус (Королівство Данія) згідно з проектом, який виконувався в рамках реалізації нідерландсько-української програми двох дипломів Тернопільського національного економічного університету

СЕРТИФІКАТИ

 

 • травень 2019 – сертифікат учасника 7th International Staff Training Week, 13-17th May 2019, University of Applied Science in Nysa, Poland
 • квітень  2018 – індивідуальна програма викладання в рамках реалізації академічної мобільності ERASMUS+KA107, University of Applied Science in Nysa, Poland
 • квітень 2017 – сертифікат учасника The 6th International Staff Training Week, 16-20th April 2018, University of Applied Science in Nysa, Poland
 • лютий 2018 – сертифікат учасника «Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України» – міжнародному проекті під егідою Британської Ради в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України та Фундацією лідерства у вищій освіті (Велика Британія), за підтримки Міністерства освіти і науки України
 • вересень 2017 – сертифікат  про завершення навчання за компонентою «Майбутні лідери»  у «Програмі розвитку лідерського потенціалу університетів України» – міжнародному проекті під егідою Британської Ради в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України та Фундацією лідерства у вищій освіті (Велика Британія), за підтримки Міністерства освіти і науки України
 • квітень 2017 – сертифікат учасника міжнародної конференції «Business Risk in Changing Dynamics of Global Village (BRCDGV-2017)», 26-27 April 2017, University of Applied Science in Nysa, Poland
 • червень 2016 – сертифікат учасника литовсько-українського круглого столу «ЛИТВА–УКРАЇНА: кроки назустріч у спільне європейське майбутнє» (Литовська Республіка, м. Таураге, 4-6 червня 2016 р.)

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

 

 • Мови:
  українська, російська – вільно;
  англійська – рівень С (сертифікат Aptis, British Council);
  німецька – базовий рівень.
 • Комп’ютерні навички:
  впевнений користувач Microsoft Office, Internet, комп’ютерна периферія

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

 

 • травень 2013 – Грамота Тернопільської ОДА
 • травень 2014 – Грамота ТНТУ ім. Івана Пулюя
 • травень 2015 – Подяка Тернопільської ОДА
 • травень 2015 – Грамота Тернопільської обласної Ради
 • травень 2015 – Подяка МОН України
 • травень 2017 – Грамота Управління освіти і науки Тернопільської ОДА
 • травень 2018 – Подяка Міського голови м. Тернополя
 • вересень 2020 – Грамота МОН України